logo-white
EUzaTebe_logo

Za ustanove visokog obrazovanja

Odgovori na najvažnija pitanja i dileme

Visokoškolske ustanove u Srbiji treba da budu spremne da integrišu rezultate državne mature u proceduru prijemnih ispita, najmanje godinu dana pre njenog prvog sprovođenja.

Ovde navodimo najvažnija pitanja i odgovore na temu tog procesa.

projekat matura

Zašto uvodimo državnu maturu?

O uvođenju državne mature u obrazovni sistem Republike Srbije se u obrazovnim krugovima razgovara više od 10 godina. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (SROS) je usvojena 2012. godine. Ona predviđa promene u sistemu ulaska u visoko obrazovanje, kroz uvođenje mature. Osnovni ciljevi su da se unapredi kvalitet prijema i selekcije kandidata i da se ujednači procedura upisa.

Strategija naglašava značaj visokog kvaliteta mature na kraju srednjeg obrazovanja kao svojevrsnog svedočanstva da su usvojeni svi osnovni standardi učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Dodatno, državna matura ima tri funkcije:

 • sertifikacionu (njome se završava nivo srednjoškolskog obrazovanja),

 • selekcionu (u smislu prohodnosti na visokoškolske ustanove) i

 • evaluativnu (rezultati državne mature mogu dati važne podatke za unapređivanje sistema obrazovanja u Republici Srbiji).

Šta sve podrazumeva termin državna matura?

Državna matura podrazumeva završne ispite na kraju srednjoškolskog obrazovanja, kojih ima četiri „vrste“:

 • opšta matura (učenici gimnazija),
 • umetnička matura (za učenike srednjih umetničkih škola)
 • stručna matura (učenici srednjih stručnih škola) i
 • završni ispit (učenici srednjih stručnih škola koji se školuju u obrazovnim profilima u trajanju od tri godine).

Svaka od predstavljenih „vrsta“ završnih ispita na kraju srednjoškolskog obrazovanja ima svoj propisani sadržaj. Više informacija potražite na stranici posvećenoj regulativi.

projekat matura

Koji su zakoni relevantni za uvođenje i sprovođenje državne mature?

Najvažniji zakoni koji regulišu uvođenje i sprovođenje državne mature su Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Doneta su i podzakonska akta koja bliže definišu program državne mature (Pravilnik o programu opšte i umetničke mature i Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita).

U procesu je donošenje stručnih uputstava od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja su namenjena i srednjim školama. Ovi dokumenti definišu sve procedure za sprovođenje državne mature. Njihovi nacrti se usavršavaju na osnovu iskustava iz prakse, tj.  pilotiranja.

Za ustanove visokog obrazovanja je najvažniji Zakon o visokom obrazovanju, koji takođe pominje državnu maturu kao jedan od uslova za upis tercijarnog nivoa obrazovanja.

Koja generacija učenika prva polaže državnu maturu?

Prva generacija učenika koji je trebalo da polaže državnu maturu je bila ona koja je upisala srednju školu 2018/2019. školske godine. To bi značilo da će učenici gimnazija, srednjih stručnih škola (obrazovnih profila koji traju 4 godine) i umetničkih škola polagati državnu maturu sredinom 2022. godine, a pre njih, učenici trogodišnjih profila srednjih stručnih škola završni ispit već sredinom 2021. godine.

Međutim, pre svega zbog pandemije virusa kovid-19 i dugotrajnog održavanja nastave onlajn, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u januaru 2021. godine odložilo planirano uvođenje državne mature. Po novom planu, državna matura će se uvoditi postupno, modularno.

Prvi ispiti su sada predviđeni za 2023. odnosno 2024. godinu. Završni ispit 2023. godine treba da polažu učenici srednjih stručnih škola sa trogodišnjim trajanjem. Srednje škole sa četvorogodišnjim trajanjem, uključujući i gimnazije, treba da polažu opštu, stručnu, odnosno umetničku maturu u proleće 2024. godine.

projekat matura

Šta treba da urade visokoškolske ustanove?

Visokoškolske ustanove bi trebalo da prilagode svoje procedure upisa tako da rezultati sa državne mature u njima budu vidljivi i vrednovani. S obzirom da se bliži godina u kojoj će prva generacija polagati ove ispite, visokoškolske ustanove bi trebalo da definišu i preciziraju uslove upisa najkasnije do jeseni 2021. godine. Tako bi učenici imali dovoljno vremena da se pripremaju za one ispite koji će ih usmeriti ka željenim studijskim programima.

Šta je do sada urađeno u okviru projekta državne mature po pitanju visokog obrazovanja?

Saradnja sa visokoškolskim ustanovama je jedan od tri stuba priprema za državnu maturu.

Tokom 2019. godine je obavljeno više sastanaka sa predstavnicima visokoškolskih ustanova, radi informisanja o državnoj maturi i pokretanja dijaloga na temu integracije državne mature u procedure prijema u visokoškolske ustanove.

Urađena je Analiza praksi upisa na visokoškolske ustanove u Srbiji, koja je uključila i fokus-grupne diskusije sa predstavnicima različitih visokoškolskih ustanova. Analizirani su:

 • podzakonski akti visokoškolskih ustanova i njihova usklađenost sa strateškim i zakonodavnim okvirom,

 • stanje konkurencija za upis na uzorkovanim visokoškolskim ustanovama (“potražnja” od strane budućih studenata u odnosu na broj previđenih mesta),

 • prijemni ispiti i zastupljenost opšteobrazovnih i drugih predmeta iz srednjoškolskog nivoa obrazovanja u prijemnim ispitima na visokoškolskim ustanovama,

 • kongruentnost predmeta koji će se polagati na državnoj maturi i predmeta koji se polažu na prijemnim ispitima itd.

Takođe, ova analiza je uključila i identifikovanje potreba visokoškolskih ustanova za podrškom projekta državne mature u cilju integracije rezultata državne mature u procedure prijema budućih studenata.

projekat matura

Na koji način je akademska zajednica uključena u uvođenje i sprovođenje državne mature?

Akademska zajednica je vrlo uključena u uvođenje i sprovođenje državne mature, od uvođenja državne mature u Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji (2012. godine), preko učestvovanja u izradi Koncepta državne mature, pa sve do aktuelnog učešća u radnim grupama koje izrađuju testovni materijal za državnu maturu.

Nastavno osoblje sa preko 20 visokoškolskih ustanova je uključeno u izradu testovnog materijala za državnu maturu. To je naročito važno iz perspektive osiguranja kvaliteta državne mature i izgradnje poverenja akademske zajednice u državnu maturu.

Do kraja 2020. godine, više od polovine fakulteta je pripremilo akcione planove za integrisanje državne mature u svoje upisne procedure i procese.

projekat matura

Šta je plan za dalju podršku visokoškolskim ustanovama?

U junu 2020. godine su pripremane radionice/obuke za sve visokoškolske ustanove u Republici Srbiji. Glavni cilj ovih aktivnosti je pružanje podrške visokoškolskim ustanovama u integraciji rezultata državne mature u procedure prijema novih kandidata, budućih studenata.

Radionice/obuke su održane u jesen 2020. godine. Više detalja o rasporedu fakulteta po datumima potražite u našem Kalendaru.

Takođe, izrađen je i Uvodni materijal za obuke sa visokoškolskim ustanovama, koji sadrži važne informacije o državnoj maturi i odgovornostima visokoškolskih ustanova.

Nakon ovih radionica/obuka, projekat državne mature će obezbediti i individualne konsultacije sa visokoškolskim ustanovama koje imaju potrebu za dodatnom podrškom (npr. definisanje uslova upisa novih kandidata, preciziranje odnosa vrednovanja rezultata sa državne mature i srednjoškolskog uspeha učenika, izmene/dopune internih akata itd.).

Pogledajte ili preuzmite materijal za obuke

Uvodni materijal za obuke sa visokoškolskim ustanovama pruža detaljan uvid u to kako je koncipirana državna matura i daje pregled programa za sva tri tipa mature i za završne ispite u srednjem stručnom obrazovanju.

 

Zatim predočava kako se sve obezbeđuje kvalitet državne mature – detaljno opisuje obuke i metodologiju izrade, kao i osiguranje kvaliteta maturskih testova.

 

Potom obrazlaže potencijal državne mature za njeno uključivanje u prijemne ispite visokoškolskih ustanova. Tu je dat i sažetak naše obimne analize upisnih politika, kao i pregled elemenata kongruentnosti državne mature sa njihovim prijemnim ispitima. Navedena su i neka od suštinskih pitanja sa kojima se sreću akademske ustanove uvođenjem državne mature.

 

Završni deo materijala za obuke detaljno obrađuje međunarodna iskustva i prakse u vrednovanju državne mature za prijem studenata u visokoškolske ustanove.

PRIKAŽI DETALJNIJE
(PDF na ćirilici)
Skip to content