logo-white
EUzaTebe_logo

Razlozi za uvođenje državne mature

Zašto je potrebna državna matura

Brojna istraživanja prethodnih godina ukazuju na potrebu da se unapredi kvalitet obrazovanja, kroz standardizaciju.

Sadašnja praksa maturskih ispita nije standardizovana. Umesto na državnom nivou, matura se sprovodi na nivou škola. Postoje velike razlike u sadržajima ispita, procedurama i kriterijumima korišćenim pri ocenjivanju, koje je potpuno subjektivno.

Visokoškolske ustanove se žale na nedovoljan nivo znanja i pismenosti učenika. Fakulteti organizuju prijemne ispite kako bi proverili spremnost kandidata za upis. Učenici se paralelno pripremaju i za maturski i za prijemni ispit.

Ni prijemni ispiti nisu standardizovani. Razlikuju se od fakulteta do fakulteta i od univerziteta do univerziteta. U nekim slučajevima čak ni ne prate plan i program srednjih škola. Sve to učenike dovodi u nepovoljan položaj i otežava im upis.

*  *  *

Svi ovi nedostaci mogu da se reše ako se uvede nov sistem završnih ispita na kraju trogodišnjeg obrazovanja, odnosno državne mature na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja. Time će se uspostaviti koherentan sistem koji će povezati:

  • obrazovne ciljeve,
  • standarde obrazovanja,
  • različite oblike ocenjivanja,
  • stručno usavršavanje nastavnika,
  • procenu njihovog rada i eksternu evaluaciju škola

Sve su to elementi reforme školstva koje poslednjih godina uvodimo u sistem na različite načine.

Standardizovana matura na nivou cele Srbije omogućiće objektivnu procenu kvaliteta obrazovanja. To će biti temelj za dalje unapređenje obrazovnog sistema.

Koncept završnih ispita u srednjem obrazovanju je usvojen u martu 2017. godine. Srpski sistem obrazovanja se nalazi pred zahtevnim, ali neodložnim zadatkom: da isproba i sprovede rešenja predviđena Konceptom.

Skip to content