logo-white
EUzaTebe_logo

Radne grupe za izradu zadataka

Stručnjaci za opšte, umetničke ili stručne predmete, iz čitave Srbije

Kako su nastale i šta rade radne grupe za zadatke

Za pripremu ispita državne mature smo tražili najbolje prosvetne radnike iz cele Srbije. Naglasili smo da će prednost imati svi koji su iskusni u izradi zadataka, ispita ili standarda postignuća.

Početkom maja 2019. godine, raspisali smo javne pozive za članstvo u radnim grupama za izradu ispitnih materijala za državnu maturu. Jedan od dva poziva se odnosio na opšteobrazovne i umetničke nastavne predmete. Drugi se ticao određenih obrazovnih profila u stručnom obrazovanju, kako trogodišnjem, tako i četvorogodišnjem.

U pozivima smo precizirali šta sve obuhvataju ovi poslovi. Od kandidata se očekivalo da:

 • odrede kriterijume za izbor standarda koji se ispituju
 • izrade specifikaciju ispita u skladu sa standardima
 • izrade potreban broj autorskih zadataka, na obrascu i prema specifikaciji
 • izrade uputstva i instrumente za ocenjivanje
 • pripreme i ostale ispitne materijale
 • izrade priručnike za realizaciju i ocenjivanje
 • pomognu da se zadaci prilagode potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
 • prate sprovođenje ispita
 • učestvuju u pripremama obuka za pregledanje ispita i ocenjivanje
 • analiziraju rezultate sprovedenih ispita
 • izrade zbirke zadataka za pripremu učenika za državnu maturu.

Povrh ovih zajedničkih zaduženja, predvideli smo da neki od članova radnih grupa preuzmu i organizacione, supervizorske ili administrativne poslove, radi lakšeg funkcionisanja grupa.

Rad članova radnih grupa je plaćena aktivnost, regulisana ugovorima.

Koje smo uslove postavili kandidatima

Za predmet za koji su se prijavili, kandidati su morali da imaju:

 • završene najmanje master akademske studije, ili visoku stručnu spremu po ranijim propisima,
 • bar pet godina radnog iskustva u nastavi u srednjoj školi, na fakultetu ili visokoj školi strukovnih studija
 • računarske veštine
 • sklonost ka timskom radu
 • i druge profesionalne odlike.

Za članove radnih grupa za maternje jezike nacionalnih manjina, bila je obavezna i preporuka nadležnog Nacionalnog saveta.

U roku od dve nedelje, kandidati su morali da pripreme, skeniraju i elektronski podnesu:

 • popunjenu e-prijavu
 • potpisanu izjavu da u prvom kolenu srodstva nemaju srodnike koji polažu maturu
 • saglasnost odgovornog lica iz ustanove gde su zaposleni
 • radnu biografiju u zadatom formatu
 • motivaciono pismo sa primerom autorskog zadatka
 • diplomu
 • uverenje o radu
 • preporuku (ako se na njih taj uslov odnosio).

Kako smo formirali radne grupe

Javni pozivi su bili objavljeni na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sajtovima Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Podelili smo ih i na našoj stranici na Fejsbuku.

Stiglo nam je oko 500 prijava. Za opšte i umetničke predmete smo dobili 170, a za stručne predmete 330 prijava. Za radne grupe za opšte i umetničke predmete smo izabrali 126, a za radne grupe za stručne predmete preko 160 kandidata. Kako se proširuje lista obrazovnih profila, tako se formiraju i nove radne grupe, pa se i broj članova radnih grupa za stručne predmete menja.

Izabrani kandidati su raspodeljeni u preko 50 radnih grupa. Od toga, 22 radne grupe su zadužene za opštu, 3 za umetničku maturu i 27 za stručnu maturu i završni ispit.

Radne grupe za opštu i umetničku maturu su podeljene prema predmetima:

 • Srpski jezik i književnost (kao maternji) i Srpski kao nematernji jezik
 • Grupe za jezike nacionalnih manjina: Albanski jezik i književnost, Bosanski jezik i književnost, Bugarski jezik i književnost, Mađarski jezik i književnost, Rumunski jezik i književnost, Rusinski jezik i književnost, Slovački jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost
 • Grupe za strane jezike: Engleski, Italijanski, Nemački, Ruski, Francuski i Španski
 • Matematika
 • Grupe za društvene nauke: Istorija i Geografija
 • Grupe za prirodne nauke: Biologija, Fizika i  Hemija, i
 • Grupe za glavne predmete umetničke mature: Muzička umetnost, Balet i Likovna umetnost i dizajn

Radne grupe za stručnu maturu i završni ispit su podeljene prema područjima rada, odnosno oblastima u području rada:

 1. Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
 2. Šumarstvo i obrada drveta
 3. Geologija, rudarstvo i metalurgija
 4. Mašinstvo i obrada metala
 5. Elektrotehnika
 6. Hemija, nemetali i grafičarstvo
 7. Tekstilstvo i kožarstvo
 8. Geodezija i građevinarstvo
 9. Saobraćaj
 10. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
 11. Ekonomija, pravo i administracija
 12. Hidrometeorologija (u međuvremenu skinuta sa liste)
 13. Zdravstvo i socijalna zaštita
 14. Lične usluge

Imamo 27 radnih grupa, koje izrađuju zadatke za 113 obrazovnih profila (42 trogodišnja i gotovo dvostruko toliko – 71 četvorogodišnji obrazovni profil).

Ko su članovi radnih grupa za izradu zadataka

Među autorima zadataka ima 42 doktora nauka, 9 magistara, tri direktora srednjih stručnih škola, 40 gimnazijskih profesora, 21 profesor iz srednjih stručnih škola, 14 profesora iz umetničkih škola, 2 samostalna pedagoška savetnika i 1 pedagoški savetnik, 3 penzionera i 1 nezaposlen profesor. Imamo i jednog doktora interne medicine.

Većina na obuke i radne sastanke putuje u Beograd iz gradova u kojima žive i rade.  Gradova je ukupno preko 50. To su:

 • Aleksandrovac, Aleksinac, Alibunar
 • Beograd, Bečej, Bor, Bosilegrad, Bujanovac
 • Valjevo, Velika Plana, Vrnjačka Banja, Vršac
 • Gornji Milanovac
 • Dimitrovgrad
 • Zrenjanin
 • Inđija
 • Jagodina
 • Knjaževac, Kosovska Mitrovica, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Kula
 • Lazarevac, Lebane, Leskovac
 • Niš, Novi Pazar, Novi Sad
 • Obrenovac
 • Pančevo, Pirot, Požarevac, Preševo, Prokuplje
 • Ruski Krstur
 • Svilajnac, Senta, Sjenica, Smederevo, Sombor, Stara Pazova, Subotica, Surdulica
 • Tavankut, Temerin, Tutin
 • Ub, Užice
 • Čačak i
 • Šabac.

Mnogi zainteresovani su nam se javljali i dugo pošto što je selekcija završena. Sve njih ohrabrujemo da ostanu u kontaktu, da prate aktivnosti i da se prvom sledećom prilikom blagovremeno jave.

Šta su u početku radile radne grupe za izradu zadataka

U toku leta 2019. godine, radne grupe su imale dvodnevnu uvodnu obuku. Tokom prve dve sedmice jula, ključne orijentire za rad su dobili članovi radnih grupa za stručnu maturu. Krajem avgusta i početkom septembra, obuku su pohađali članovi radnih grupa za opštu, odnosno umetničku maturu. Neke od tih obuka smo prenosili uživo, preko naše Fejsbuk stranice.

Ove obuke su sadržale, između ostalog, ciljeve državne mature, planirane aktivnosti u okviru njenog uvođenja, pravila rada u grupi i etički kodeks kog moraju da se drže.

Tokom obuka, članovi grupa su sa predavačima razmatrali razne teme, pitanja i dileme,  saznavali raznovrsne primere iz sveta i iz zemalja regiona i razmenjivali iskustva. Prvi da obuke držali su eskeprti tima za tehničku pomoć, a drugi dan su vodili koordinatori obrazovnih Zavoda.

Rezultati analize evaluacija obuka, obrađeni za opštu i umetničku maturu, pokazali su visok nivo zadovoljstva polaznika. Obrazac koji su na kraju obuke popunjavali nudio je 10 tvrdnji, a članovi radnih grupa su imali četiri moguća nivoa saglasnosti sa njima.

Te tvrdnje su u rasponu od „ciljevi su jasno definisani“, preko „teme su relevantne“ i „treneri su  podsticajni“, do „rad u ova dva dana je ispunio očekivanja“. Svih 119 polaznika iz ovih grupa je popunilo obrasce. Od tog broja, 98 posto se saglasilo sa 10 tvrdnji, od čega su se dve trećine polaznika potpuno saglasile. Najbolje ocene dobili su treneri, od svih grupa.

Na kasnijim obukama, od završne trećine septembra 2019. godine, radne grupe su počele da izrađuju prve zadatke za ispite državne mature.

Šta radne grupe rade sada, u izmenjenim uslovima

Radne grupe za izradu zadataka su radile i održavale redovne sastanke sve do polovine marta 2020. godine, kada su uvedene mere zaštite usled pandemije. Po planu je baš tada trebalo da završe zadatke za prvo pilotiranje državne mature – što su i ostvarile.

Osim zadataka za pilotiranje, grupe su do tada predale i bazu zadataka. Prema ugovornoj obavezi, članovi u tom periodu treba da predaju 30% ukupnog broja zadataka. To za radne grupe za opštu maturu iznosi ukupno oko 2000 zadataka.

Radne grupe za stručnu maturu imaju složeniji zadatak, jer u svim područjima rada spremaju ispitne materijale za dva različita tipa školovanja (u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju), a pripremaju i zadatke i za teorijski i za praktični deo ispita.

Prva polovina marta bila je posvećena radionicama za određivanje nivoa složenosti ajtema, primenu predloženog metodološkog okvira za određivanje kognitivnih nivoa. Tekle su i konsultacije vezane za format ajtema, određivanje kognitivnih nivoa, usaglašavanje sa zahtevima struke, mapiranim predmetima i ishodima i slično.

To je posebno zahtevno u domenu podešavanja zadataka za četvorogodišnje, odnosno trogodišnje obrazovne profile (i teorijskih i praktičnih). Dodatni izazov predstavlja potreba da se izbor zadataka za prvo pilotiranje ograniči samo na gradivo koje su učenici mogli da savladaju tokom druge godine školovanja, koja zbog različitih varijanti trajanja srednjeg stručnog školovanja nije jednako obimna za sve učenike.

Definisani su i tri različita koncepta testa. Od ukupno 13 područja rada za koje radne grupe spremaju zadatke, pojedina područja će imati zajednički test za sve obrazovne profile. U nekima će se izrađivati testovi prema oblastima, a u nekim područjima čak odvojeno za pojedinačne obrazovne profile.

U martu 2020. godine je izrađen i šifarnik za svih 98 obrazovnih profila. Grupe su dobile i uputstva na koji način da šifriraju zadatke za prvo pilotiranje državne mature.

Tokom aprila 2020. godine, akcenat je na reviziji pripremljenih zadataka. Selekcijom prijava pristiglih preko javnog poziva i preko saveta nacionalnih manjina, po odobrenju liste, postepeno se formiraju revizorski timovi, koje čine isključivo univerzitetski nastavnici. Usput se uspostavlja metodologija i radi se probna revizija u izabranim predmetima i oblastima.

U izmenjenim uslovima u okviru vanrednog stanja izazvanog pandemijom kovida 19, projektni tim pruža podršku radnim grupama na različite načine. Koriste se raznovrsna sredstava e-komunikacije i onlajn platforme, a napravljeni su kratki video i pisani vodiči za sigurnosnu komunikaciju sa radnim grupama.

Ko su tačno članovi radnih grupa saznajte ovde. Vremenski raspored aktivnosti radnih grupa možete da pratite na našem kalendaru.

Skip to content