logo-white
EUzaTebe_logo

Радне групе за израду задатака

Стручњаци за опште, уметничке или стручне предмете, из читаве Србије

Како су настале и шта раде радне групе за задатке

За припрему испита државне матуре смо тражили најбоље просветне раднике из целе Србије. Нагласили смо да ће предност имати сви који су искусни у изради задатака, испита или стандарда постигнућа.

Почетком маја 2019. године, расписали смо јавне позиве за чланство у радним групама за израду испитних материјала за државну матуру. Један од два позива се односио на општеобразовне и уметничке наставне предмете. Други се тицао одређених образовних профила у стручном образовању, како трогодишњем, тако и четворогодишњем.

У позивима смо прецизирали шта све обухватају ови послови. Од кандидата се очекивало да:

 • одреде критеријуме за избор стандарда који се испитују
 • израде спецификацију испита у складу са стандардима
 • израде потребан број ауторских задатака, на обрасцу и према спецификацији
 • израде упутства и инструменте за оцењивање
 • припреме и остале испитне материјале
 • израде приручнике за реализацију и оцењивање
 • помогну да се задаци прилагоде потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом
 • прате спровођење испита
 • учествују у припремама обука за прегледање испита и оцењивање
 • анализирају резултате спроведених испита
 • израде збирке задатака за припрему ученика за државну матуру.

Поврх ових заједничких задужења, предвидели смо да неки од чланова радних група преузму и организационе, супервизорске или административне послове, ради лакшег функционисања група.

Рад чланова радних група је плаћена активност, регулисана уговорима.

Које смо услове поставили кандидатима

За предмет за који су се пријавили, кандидати су морали да имају:

 • завршене најмање мастер академске студије, или високу стручну спрему по ранијим прописима,
 • бар пет година радног искуства у настави у средњој школи, на факултету или високој школи струковних студија
 • рачунарске вештине
 • склоност ка тимском раду
 • и друге професионалне одлике.

За чланове радних група за матерње језике националних мањина, била је обавезна и препорука надлежног Националног савета.

У року од две недеље, кандидати су морали да припреме, скенирају и електронски поднесу:

 • попуњену е-пријаву
 • потписану изјаву да у првом колену сродства немају сроднике који полажу матуру
 • сагласност одговорног лица из установе где су запослени
 • радну биографију у задатом формату
 • мотивационо писмо са примером ауторског задатка
 • диплому
 • уверење о раду
 • препоруку (ако се на њих тај услов односио).

Како смо формирали радне групе

Јавни позиви су били објављени на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на сајтовима Завода за унапређење образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Поделили смо их и на нашој страници на Фејсбуку.

Стигло нам је око 500 пријава. За опште и уметничке предмете смо добили 170, а за стручне предмете 330 пријава. За радне групе за опште и уметничке предмете смо изабрали 126, а за радне групе за стручне предмете преко 160 кандидата. Како се проширује листа образовних профила, тако се формирају и нове радне групе, па се и број чланова радних група за стручне предмете мења.

Изабрани кандидати су расподељени у преко 50 радних група. Од тога, 22 радне групе су задужене за општу, 3 за уметничку матуру и 27 за стручну матуру и завршни испит.

Радне групе за општу и уметничку матуру су подељене према предметима:

 • Српски језик и књижевност (као матерњи) и Српски као нематерњи језик
 • Групе за језике националних мањина: Албански језик и књижевност, Босански језик и књижевност, Бугарски језик и књижевност, Мађарски језик и књижевност, Румунски језик и књижевност, Русински језик и књижевност, Словачки језик и књижевност и Хрватски језик и књижевност
 • Групе за стране језике: Енглески, Италијански, Немачки, Руски, Француски и Шпански
 • Математика
 • Групе за друштвене науке: Историја и Географија
 • Групе за природне науке: Биологија, Физика и  Хемија, и
 • Групе за главне предмете уметничке матуре: Музичка уметност, Балет и Ликовна уметност и дизајн

Радне групе за стручну матуру и завршни испит су подељене према подручјима рада, односно областима у подручју рада:

 1. Пољопривреда, производња и прерада хране
 2. Шумарство и обрада дрвета
 3. Геологија, рударство и металургија
 4. Машинство и обрада метала
 5. Електротехника
 6. Хемија, неметали и графичарство
 7. Текстилство и кожарство
 8. Геодезија и грађевинарство
 9. Саобраћај
 10. Трговина, угоститељство и туризам
 11. Економија, право и администрација
 12. Хидрометеорологија (у међувремену скинута са листе)
 13. Здравство и социјална заштита
 14. Личне услуге

Имамо 27 радних група, које израђују задатке за 113 образовних профила (42 трогодишња и готово двоструко толико – 71 четворогодишњи образовни профил).

Ко су чланови радних група за израду задатака

Међу ауторима задатака има 42 доктора наука, 9 магистара, три директора средњих стручних школа, 40 гимназијских професора, 21 професор из средњих стручних школа, 14 професора из уметничких школа, 2 самостална педагошка саветника и 1 педагошки саветник, 3 пензионера и 1 незапослен професор. Имамо и једног доктора интерне медицине.

Већина на обуке и радне састанке путује у Београд из градова у којима живе и раде.  Градова је укупно преко 50. То су:

 • Александровац, Алексинац, Алибунар
 • Београд, Бечеј, Бор, Босилеград, Бујановац
 • Ваљево, Велика Плана, Врњачка Бања, Вршац
 • Горњи Милановац
 • Димитровград
 • Зрењанин
 • Инђија
 • Јагодина
 • Књажевац, Косовска Митровица, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Кула
 • Лазаревац, Лебане, Лесковац
 • Ниш, Нови Пазар, Нови Сад
 • Обреновац
 • Панчево, Пирот, Пожаревац, Прешево, Прокупље
 • Руски Крстур
 • Свилајнац, Сента, Сјеница, Смедерево, Сомбор, Стара Пазова, Суботица, Сурдулица
 • Таванкут, Темерин, Тутин
 • Уб, Ужице
 • Чачак и
 • Шабац.

Многи заинтересовани су нам се јављали и дуго пошто што је селекција завршена. Све њих охрабрујемо да остану у контакту, да прате активности и да се првом следећом приликом благовремено јаве.

Шта су у почетку радиле радне групе за израду задатака

У току лета 2019. године, радне групе су имале дводневну уводну обуку. Током прве две седмице јула, кључне оријентире за рад су добили чланови радних група за стручну матуру. Крајем августа и почетком септембра, обуку су похађали чланови радних група за општу, односно уметничку матуру. Неке од тих обука смо преносили уживо, преко наше Фејсбук странице.

Ове обуке су садржале, између осталог, циљеве државне матуре, планиране активности у оквиру њеног увођења, правила рада у групи и етички кодекс ког морају да се држе.

Током обука, чланови група су са предавачима разматрали разне теме, питања и дилеме,  сазнавали разноврсне примере из света и из земаља региона и размењивали искуства. Први да обуке држали су ескепрти тима за техничку помоћ, а други дан су водили координатори образовних Завода.

Резултати анализе евалуација обука, обрађени за општу и уметничку матуру, показали су висок ниво задовољства полазника. Образац који су на крају обуке попуњавали нудио је 10 тврдњи, а чланови радних група су имали четири могућа нивоа сагласности са њима.

Те тврдње су у распону од „циљеви су јасно дефинисани“, преко „теме су релевантне“ и „тренери су  подстицајни“, до „рад у ова два дана је испунио очекивања“. Свих 119 полазника из ових група је попунило обрасце. Од тог броја, 98 посто се сагласило са 10 тврдњи, од чега су се две трећине полазника потпуно сагласиле. Најбоље оцене добили су тренери, од свих група.

На каснијим обукама, од завршне трећине септембра 2019. године, радне групе су почеле да израђују прве задатке за испите државне матуре.

Шта радне групе раде сада, у измењеним условима

Радне групе за израду задатака су радиле и одржавале редовне састанке све до половине марта 2020. године, када су уведене мере заштите услед пандемије. По плану је баш тада требало да заврше задатке за прво пилотирање државне матуре – што су и оствариле.

Осим задатака за пилотирање, групе су до тада предале и базу задатака. Према уговорној обавези, чланови у том периоду треба да предају 30% укупног броја задатака. То за радне групе за општу матуру износи укупно око 2000 задатака.

Радне групе за стручну матуру имају сложенији задатак, јер у свим подручјима рада спремају испитне материјале за два различита типа школовања (у трогодишњем, односно четворогодишњем трајању), а припремају и задатке и за теоријски и за практични део испита.

Прва половина марта била је посвећена радионицама за одређивање нивоа сложености ајтема, примену предложеног методолошког оквира за одређивање когнитивних нивоа. Текле су и консултације везане за формат ајтема, одређивање когнитивних нивоа, усаглашавање са захтевима струке, мапираним предметима и исходима и слично.

То је посебно захтевно у домену подешавања задатака за четворогодишње, односно трогодишње образовне профиле (и теоријских и практичних). Додатни изазов представља потреба да се избор задатака за прво пилотирање ограничи само на градиво које су ученици могли да савладају током друге године школовања, која због различитих варијанти трајања средњег стручног школовања није једнако обимна за све ученике.

Дефинисани су и три различита концепта теста. Од укупно 13 подручја рада за које радне групе спремају задатке, поједина подручја ће имати заједнички тест за све образовне профиле. У некима ће се израђивати тестови према областима, а у неким подручјима чак одвојено за појединачне образовне профиле.

У марту 2020. године је израђен и шифарник за свих 98 образовних профила. Групе су добиле и упутства на који начин да шифрирају задатке за прво пилотирање државне матуре.

Током априла 2020. године, акценат је на ревизији припремљених задатака. Селекцијом пријава пристиглих преко јавног позива и преко савета националних мањина, по одобрењу листе, постепено се формирају ревизорски тимови, које чине искључиво универзитетски наставници. Успут се успоставља методологија и ради се пробна ревизија у изабраним предметима и областима.

У измењеним условима у оквиру ванредног стања изазваног пандемијом ковида 19, пројектни тим пружа подршку радним групама на различите начине. Користе се разноврсна средстава е-комуникације и онлајн платформе, а направљени су кратки видео и писани водичи за сигурносну комуникацију са радним групама.

Ко су тачно чланови радних група сазнајте овде. Временски распоред активности радних група можете да пратите на нашем календару.