logo-white
EUzaTebe_logo

Планирани задаци

Шта све треба обавити у припреми државне матуре

Компонента 1: Припрема и спровођење завршних испита у Србији

Подкомпонента 1.1 Идентификовање модела организације за успостављање система завршних испита

1.1.0 Спровести анализу институционалног оквира и оквира политика везаних за процедуру завршних испита у Србији (додатна активност)

1.1.1 Спровести анализу институционалних и организационих аспеката процедуре завршних испита у релевантним земљама чланицама ЕУ; сачинити препоруке за одговарајући модел у Србији

1.1.2 Организовати скуп за учење од колега са представницима релевантних земаља које су увеле завршне испите и интегрисати закључке у пројектне активности

1.1.3 Организовати студијско путовање у неку од земаља које су успешно увеле и спровеле завршне испите на нивоу средњег образовања

1.1.4 Припремити студију о изводљивости организационог модела завршних испита на нивоу средњег образовања у Србији

1.1.5 Припремити анализу исплативости планираног система завршних испита

1.1.6 Развити консолидован организациони оквир за завршне испите у средњем образовању у Србији (додатна активност)

Подкомпонента 1.2 Фино подешавање институционалног и законодавног оквира за успостављање система завршних испита у средњем образовању

1.2.1 Припрема одговарајућих правилника који би дефинисали детаље везане за завршне испите

1.2.2 Припрема предлога мера усмерених на ученике којима је потребна додатна образовна подршка за МПНТР, како би их интегрисали у систем завршних испита

Подкомпонента 1.3 Изградња капацитета различитих заинтересованих страна за припрему и спровођење завршних испита

1.3.1 Спровести анализу потреба како би се идентификовале конкретне потребе за обукама релевантних представника заинтересованих страна, у складу са њиховим компетенцијама и улогама у припреми и спровођењу завршних испита

1.3.2 Израдити програме изградње капацитета по мери за представнике заинтересованих страна у циљу организације и спровођења завршних испита у средњем образовању

1.3.3 Подршка организацији јавног позива за одабир тренера

1.3.4 Осмишљавање и спровођење Обуке тренера задужених за испоруку програма изградње капацитета

1.3.5 Развити, припремити и проценити програме за изградњу капацитета који су усмерени на релевантне представнике заинтересованих страна

Подкомпонента 1.4 Успостављање радних група задужених за припрему задатака за завршне испите

1.4.1 Припремити оквир за управљање који дефинише: број и структуру стручних тимова за припрему задатака за завршне испите и правила процедуре

1.4.2 Израдити Кодекс професионалне етике у ком би се навели очекивани стандарди од чланова радних група

1.4.3 Организовати јавни позив за одабир чланова радних група

1.4.4 Организовати јавни позив за одабир чланова радних група задужених за израду стандарда постигнућа и компетенција за предмете код којих такви стандарди и компетенције још нису развијени

Подкомпонента 1.5 Израда и испорука задатака, инструмената, приручника и материјала за завршне испите на основу садржаја и процедуре завршних испита (Укупна сума)

1.5.1 Израда питања за завршни испит за предмете из Активности 1.4.3, у сарадњи са успостављеним радним групама

1.5.2 Израда стандарда постигнућа и компетенција за предмете из Активности 1.4.4

1.5.3 Припремити, одштампати и испоручити приручнике за наставнике за сваки предмет

1.5.4 Припремити и поделити брошуре намењене ученицима и/или родитељима

1.5.5 Припремити, одштампати и испоручити приручник за спровођење завршних испита, намењен школама

1.5.6 Припремити и испоручити приручник о спровођењу завршних испита намењен факултетима

Подкомпонента 1.6 Пилотирање завршних испита, анализа и оснаживање националног система за завршне испите

1.6.1 Припремити инструменте (тестове) на основу развијених задатака за сврхе пилотирања завршног испита у средњем образовању

1.6.2 Организовати и спровести прву фазу пилота завршних испита у одабраним гимназијама, средњим стручним школама и репрезентативним уметничким школама

1.6.3 Обрадити и анализирати резултате првог пилота

1.6.4 Представити резултате прве фазе пилотирања одговарајућим установама које су корисници, као и јавности; организовати јавне дебате и округле столове усмерене на ученике, родитеље и стручну заједницу

1.6.5 Организовати и спровести другу фазу пилота

1.6.6 Обрадити и анализирати резултате другог пилота

1.6.7 Представити резултате обе фазе пилота релевантним циљним групама

1.6.8 Пружити подршку за ревизију завршне верзије Концепта завршних испита и правилника

Подкомпонента 1.7 Оснаживање људских ресурса и стручних компетенција ЗВКОВ и ЗУОВ за спровођење завршних испита

1.7.1 Спровести функционалну анализу и процену капацитета ЗВКОВ и ЗУОВ и, на основу анализе, израдити план рада за оснаживање ових институција како би се ефикасно спроводили завршни испити

1.7.2 Пружити подршку ЗВКОВ-у и ЗУОВ-у у организацији и/или успостављању ефикасног центра за испите који би био задужен за припрему, организацију, спровођење и извештавање о завршним испитима

1.7.3 Осмислити и испоручити континуирани програм стручног усавршавања за запослене у ЗВКОВ и ЗУОВ, за припрему, спровођење и извештавање о завршним испитима

Подкомпонента 1.8 Стварање предуслова за управљање спровођењем завршних испита

1.8.1 Спровести анализу захтева и потреба, начинити преглед примера добре праксе из иностранства, и идентификовати препоруке за успостављање Националног информационог система (НИС) за управљање завршним испитима

1.8.2 Припремити спецификације и опис задатка за израду информационог система/софтверског решења за управљање одржавањем завршних испита

Компонента 2: Упис у високошколске установе

2.1.1 Спровести анализу тренутне праксе за дефинисање садржаја на пријемним испитима од стране факултета

2.1.2 Организовати редовне консултације са високошколским установама како би се подржала изградња консензуса око завршних испита

2.1.3 Подршка високошколским установама за дефинисање критеријума за упис и прилагођавање својих инструмената, алата и процедура акредитације

2.1.4 Осмислити, испоручити и оценити програме обуке за наставно и административно особље у високошколским установама

Компонента 3: Подизање свести у јавности о реформи завршних испита

3.1.1 Осмислити и спровести стратегију комуникације

3.1.2 Осмислити и спровести медијску кампању

3.1.3 Организовати округле столове и јавне расправе са циљаним представницима заинтересованих страна

3.1.4 Успоставити сервис за комуникацију са представницима заинтересованих страна током пројекта

3.1.5 Направити интернет портал

Skip to content