logo-white
EUzaTebe_logo

Извршени задаци у припреми државне матуре

Документи и активности реализовани по плану

Компонента 1: Припрема и спровођење завршних испита у Србији

Подкомпонента 1.1 Идентификовање модела организације за успостављање система завршних испита

1.1.0 Спроведена је анализа институционалног оквира и оквира политика везаних за процедуру завршних испита у Србији 

1.1.1 Спроведена је анализа институционалних и организационих аспеката процедуре завршних испита у релевантним земљама чланицама ЕУ; сачињене препоруке за одговарајући модел у Србији

1.1.2 Организован је скуп за учење од колега са представницима релевантних земаља које су увеле завршне испите и закључци интегрисани у пројектне активности

1.1.3 Организована су два студијска путовања у земље које су успешно увеле и спровеле завршне испите на нивоу средњег образовања; једно у Холандију, друго у Словенију и Хрватску, у октобру 2022. године

1.1.4 Припремљена је студија о изводљивости организационог модела завршних испита на нивоу средњег образовања у Србији и обједињена са (1.1.5) анализом исплативости планираног система завршних испита, која је потом више пута ажурирана на основу података и искустава из праксе

1.1.6 Развијен је консолидован организациони оквир за завршне испите у средњем образовању у Србији

Подкомпонента 1.2 Фино подешавање институционалног и законодавног оквира за успостављање система завршних испита у средњем образовању

1.2.1 Припремљени су одговарајући правилници који дефинишу детаље везане за завршне испите

1.2.2 Припремљено је стручно упутство за спровођење државне матуре за кандидате са сметњама и инвалидитетом

Подкомпонента 1.3 Изградња капацитета различитих заинтересованих страна за припрему и спровођење завршних испита

1.3.1 Кроз вишенедљни рад са разноврсним фокус-групама и обраду сазнања из тих сесија, спроведена је анализа потреба и идентификоване конкретне потребе за обукама релевантних представника заинтересованих страна, у складу са њиховим компетенцијама и улогама у припреми и спровођењу завршних испита

1.3.2 Израђени су и покренути програми изградње капацитета по мери за представнике заинтересованих страна у циљу организације и спровођења завршних испита у средњем образовању

1.3.3 Организовани су,у више наврата, јавни позиви за одабир тренера

1.3.4 Осмишљене су и спроведене обуке тренера задужених за испоруку програма изградње капацитета

1.3.5 Развијени су, припремљени, спроведени и процењени програми за изградњу капацитета који су усмерени на релевантне представнике заинтересованих страна

Обуке за спровођење државне матуре су акредитоване и од јесени 2022. године се налазе на министарској листи обука за професионални развој просветних радника.

Подкомпонента 1.4 Успостављање радних група задужених за припрему задатака за завршне испите

1.4.1 Припремљен је оквир за управљање који је дефинисао број и структуру радних група за припрему задатака и других материјала за завршне испите и правила процедуре

1.4.2 Израђен је етички кодекс у ком су наведени стандарди рада и понашања очекивани од чланова радних група

1.4.3 Организовани су јавни позиви за одабир чланова радних група

1.4.4 Организовани су јавни позиви за одабир чланова радних група задужених за израду стандарда постигнућа и компетенција за предмете код којих такви стандарди и компетенције још нису развијени, а касније и за све општеобразовне предмете, усклађени између основног и средњег образовања

Подкомпонента 1.5 Израда и испорука задатака, инструмената, приручника и материјала за завршне испите на основу садржаја и процедуре завршних испита (Укупна сума)

1.5.1 Израђена су питања за завршни испит за предмете из Активности 1.4.3, кроз рад са успостављеним радним групама

1.5.2 Израђени су стандарди постигнућа и компетенција за предмете из Активности 1.4.4

1.5.3 Припремљени су, одштампани и испоручени приручници за наставнике за сваки предмет, укупно 150 приручника, од којих се трећина однои на НОКС3, а две трећине на НОКС4

1.5.4 Припремљене су и подељене брошуре намењене ученицима и/или родитељима, као и наставницима

1.5.5 Припремљен је, одштампан и испоручен приручник за спровођење завршних испита, намењен школама

1.5.6 Припремљен је и испоручен приручник о спровођењу завршних испита намењен факултетима

Подкомпонента 1.6 Пилотирање завршних испита, анализа и оснаживање националног система за завршне испите

1.6.1 Припремљени су инструменти (тестови) на основу развијених задатака за сврхе пилотирања завршног испита у средњем образовању

1.6.2 Организована је и спроведена прва фаза пилота завршних испита у одабраним гимназијама, средњим стручним школама и репрезентативним уметничким школама

1.6.3 Обрађени су и анализирани резултати првог пилотирања

1.6.4 Представљени су резултати прве фазе пилотирања одговарајућим установама које су корисници, као и јавности;

1.6.5 Организована је и спроведена друга фаза пилотирања

1.6.6 Обрађени су и анализирани резултати другог пилотирања, преко 70 детаљних техничких извештаја је припремљено (по један за сваки предмет)

1.6.7 Представљени су резултати обе фазе пилота релевантним циљним групама

1.6.8 Пружена је подршка за ревизију завршне верзије Концепта завршних испита и правилника

Подкомпонента 1.7 Оснаживање људских ресурса и стручних компетенција ЗВКОВ и ЗУОВ за спровођење завршних испита

1.7.1 Спроведена је функционална анализа и процена капацитета ЗВКОВ и ЗУОВ и, на основу анализе, израђен је план рада за оснаживање ових институција како би се ефикасно спроводили завршни испити

1.7.2 Пружена је подршка ЗВКОВ-у и ЗУОВ-у у организацији и/или успостављању ефикасног центра за испите који ће бити задужен за припрему, организацију, спровођење и извештавање о завршним испитима

1.7.3 Осмишљен је и испоручен континуирани програм стручног усавршавања за запослене у ЗВКОВ и ЗУОВ, за припрему, спровођење и извештавање о завршним испитима

Подкомпонента 1.8 Стварање предуслова за управљање спровођењем завршних испита

1.8.1 Спроведена је анализа захтева и потреба, начиње преглед примера добре праксе из иностранства, и дате препоруке за успостављање Националног информационог система (НИС) за управљање завршним испитима

1.8.2 Припремљена је спецификација са описом задатка за израду информационог система/софтверског решења за управљање одржавањем завршних испита; на основу ње, расписана је јавна набавка и овај систем је увелико био у изради у врмее завршетка Пројекта државне матуре

projekat matura

2. Упис на високошколско образовање

У почетку је нагласак био на анализи постојеће праксе кроз документацију. Касније су одржаване непосредне консултације са универзитетима.

 • Обављена је анализа уписне политике факултета свих државних универзитета, која обухвата:
  • место матуре у подзаконским актима факултета
  • конкуренцију за упис унутар појединих универзитета и на истим факултетима различитих универзитета у Србији
  • заступљеност општеобразовних предмета државне матуре у садашњој пракси пријемних испита факултета
  • заступљеност стручних предмета на пријемном испиту за основне академске студије
  • усаглашеност програма пријемног испита и програма средњег образовања (матуре)
 • Обављене су консултације са свим универзитетима у Србији о сарадњи на примени резултата матуре
 • На свим универзитетима су одржане фокус групе за истраживање односа матуре и пријемних испита и завршен је нацрт анализе ових исцрпних дискусија
 • Успостављена је Радна група универзитета за усаглашавање матуре и пријемних испита, са око 400 чланова
 • Ревидирани су налази и препоруке проистекли из анализе праксе уписа у високошколске установе
 • Развијен је приступ који ВШУ могу да примене приликом ревидирања процедуре уписа
 • Припремљена је обука/радионица за високошколске установе, заснована на процени потреба за обукама и другим закључцима из анализе
  • Главни циљ: подршка ВШУ приликом интегрисања државне матуре у процедуру уписа
  • Уводни материјали за радионице са ВШУ су развијени и послати свим факултетима
 • Пружени су разни видови подршке ВШУ за промену интерних докумената и процедура (статута и правилника)
 • Одржано преко 20 вишесатних радионица са факултетима, на тему могућих начина за интегрисање државне матуре у уписне процедуре
 • Факултети су били позвани да доставе акционе планове и предлоге модела за вредновање резултата државне матуре у уписним процесима за све студијске програме, до краја априла 2021. године, ради анализе, израде извештаја и даљег усаглашавања критеријума; већина факултета доставила попуњене обрасце у року
 • Урађена је анализа достављених предлога модела за вредновање резултата државне матуре као фактора при селекцији будућих студената; извршено је поређење актуелних модела са предложеним моделима; на основу утврђених тенденција, дефинисане су препоруке за усаглашавање критеријума, како код сродних студијских програма, тако и на међуфакултетском и међууниверзитетском нивоу
 • Резултати анализе предложених модела по којима би студијски програми факултета вредновали резултате државне матуре представљена на скупу ректора, проректора и декана, одржаном 12. маја 2021. на Машинском факултету у Београду, на позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Кроз бројне састанке и преписку, настављене су детаљне консултације са укупно 47 високообразовних установа, укључујући и четири приватне
 • Одржан је и други састанак министра са деканима и продеканима бројних факултета, поново на Машинском факултету у Београду, у фебруару 2022. године.
 • До договореног рока половином априла 2022. године, око половине факултета доставило своје предлоге уписних критеријума који обухватају и државну матуру
 • Урађена је и факултеттима послата анализа свих достављених предлога критеријума, са препорукама
 • Представници Пројекта учествовали су у серији састанака Министра просвете са универзитетима, у децембру 2022. године
 • Консултације са појединим факултетима настављене све до краја Пројекта државне матуре
projekat matura

3. Комуникација и видљивост

Овај стуб пројекта чинило је пет комплементарних активности, у оквиру којих су припремљени бројни документи и реализоване разноврсне активности.

Стратегија комуницирања:

 • Написана Комуникацијска стратегија и акциони план са буџетом за активности
 • Припремљени визуелни стандарди (посетнице, меморандум, фасцикла, оловка, ролап, зид); почетно решење редизајнирано је у лето-јесен 2020. године како би се прилагодило друштвеним медијима
 • Израђене су и свим средњим школама послате брошура за ученике и родитеље, и брошура за наставнике
 • Припремљене су интерактивне обуке са фокусом на комуникацији, промоцији и спровођењу државне матуре
 • Израђене су брошура и две инфографике о првом пилотирању државне матуре, припремљене на српском, босанском и мађарском језику (језицима на којима се тестирање одвијало)
 • Комуникацијска стратегија ревидирана је у складу са новим Акционим планом за спровођење државне матуре у школској 2023/2024. години
 • У лето 2020 године, израђен је и усвојен коначан визуелни идентитет државне матуре, који подразумева препознатљив знак и кавере за званичне странице државне матуре на друштвеним медијима

Медијска стратегија и односи са медијима:

 • Објављени су бројни интервјуи са вођом пројектног тима, Грегором Мохорчичем, нпр. у Просветном прегледу, на нишкој ТВ Зона Плус и на РТС-у, нарочито у време првог пилотирања, у октобру 2020., као и у време другог пилотирања, у априлу 2022. године
 • Матура је била тема Специјалног додатка ДанаШкола дневника Данас (5 чланака) у септембру 2019. године
 • Као допуна пројектног задатка, успостављени су званични налози државне матуре на Фејсбуку и на Линктину, као и заједница на Виберу; на њима су дати бројни одговори на коментаре и питања пратилаца
 • Покренут је онлајн билтен на Флипборду који је редовно евидентирао написе о матури у медијима
 • Крајем 2022. године, преко пет хиљада људи је пратило званичне налоге државне матуре на друштвеним медијима; укупно је објављено око 500 објава.

Скупови и догађаји:

Инфо сервис државне матуре:

 • Написан детаљан Концепт организације и рада инфо центра, са детаљним техничким опцијама
 • Припремљен је нацрт пријаве за волонтере инфо центра
 • Редовно је одговарано на питања грађана и установа; првобитно су упити били ретки (један до два недељно) да би, у време првог и другог пилотирања, преписка за заинтересованима досегла бројеве од више стотина недељно, уз више десетина телефонских позива на дан током тих фаза
 • Одговарано на бројне упите и коментаре примљене преко друштвених медија
 • Протоколи и добре праксе развијени током рада инфо-сервиса благовремено су пренети на ЗВКОВ, ради одрживости државне матуре

Веб портал државне матуре:

 • Урађен је нацрт структуре вебсајта државне матуре
 • Написан је Пројектни задатак за вебсајт
 • Вебсајт је израђен, у сарадњи са МПНТР и ДЕУ, као званичан портал државне матуре
 • Сајт државне матуре у потпуности је развијен и редовно ажуриран; прилагођен је различитим корисницима и уређајима
 • Током првог пилотирања, вебсајт државне матуре био је поуздан инфо-сервис пилот-школама
 • Током другог пилотирања, вебсајт је био једини извор званичних упутстава за бодовање тестова, за уношење ученичких резултата, као и за попуњавање упитника за бројне врсте учесника
 • По завршетку израде новог вебсајта Министарства, сајт државне матуре добио на њему стални банер, како је и предвиђено пројектним задатком
Skip to content