logo-white
EUzaTebe_logo

Извршени задаци у припреми државне матуре

Документи и активности реализовани по плану

projekat matura

1. Јачање капацитета, радне групе за задатке и пилотирање матуре

У склопу овог стуба пројекта, припремљено је више докумената, од којих су неки већ у примени, а други у процесу усвајања. На тој листи су:

 • Преглед институционалног и регулаторног оквира на тему матуре
 • Предлог и ревидирани предлог Пилотирања завршних испита
 • Студија изводљивости и исплативости трошкова
 • Предлог за тумачење члана 100. Закона о високом образовању
 • Етички кодекс за чланове радних група
 • Оквир за рад радних група на изради задатака
 • Концепт рада радних група и садржај уводне обуке
 • Јавни позив за чланство у радним групама за израду испитних задатака
 • Јавни позив за чланство у радним групама за израду/ревизију стандарда за одређене предмете
 • Јавни позив за чланство у ревидираним радним групама за израду испитних задатака за средње стручно образовање
 • Методолошки оквир за анализу институција
 • Нацрт приручника за спровођење матуре
 • Првобитни календар пилотирања
 • Ревидирани календар пилотирања (два пута)
 • Реализоване компаративне активности и размена међународних искустава
 • Спремљена стручна упутства за спровођење завршног испита/матуре (и прилози), послата пилот-школама и постављена на сајт
 • Израђен нацрт Оквира за институционални развој; разматран са ЗУОВ/ЗВКОВ; разрађена су два могућа сценарија:
  • (1) трансформација постојећих институција (ЗУОВ и ЗВКОВ), тј. њихових одељења за испите на крају образовних циклуса, и
   (2) успостављање нове установе
 • Изабрани су и обучени тренери и припремљене обуке за различите групе учесника
 • Израђен нацрт приручника за спровођење стручне матуре
 • Написан и касније допуњен нацрт спецификације информационог система државне матуре (ИСДМ)
 • Расписан јавни позив за ревизоре тестова и изабрани ревизори, махом са универзитета
 • Радне групе за задатке предале у просеку предвиђених 30 одсто корпуса задатака, неке и 40 одсто
 • Реализовани информативни састанци и онлајн обуке за 100+ пилот-школа
 • Расписан јавни позив за радне групе за израду/ревизију стандарда постигнућа за 6 страних језика за средње стручно образовање
 • Материјали за тестове за прво пилотирање

Прво пилотирање државне матуре, са екстерним оцењивањем, успешно спроведено крајем октобра и почетком новембра 2020. године.

 • Завршена детаљна анализа резултата првог пилотирања и представљена надлежним институцијама (МПНТР-у, ЗВКОВ-у, -ЗУОВ-у, НПС-у, ССООО-у) и другим заинтересованим телима (Друштву математичара Србије, УО Заједнице Електротехничких школа)
 • Припремљено 30 техничких извештаја са водичима за тумачење (за сваки испит првог пилотирања по један)
 • Израђене чек-листе са препорукама за израду задатака, односно тестова
 • Обављене обуке радних група о тумачењу техничких извештаја и примени резултата првог пилотирања
 • Радне групе примениле сазнања из првог пилотирања на нацрте задатака и ревидирале већ предате задатке
 • Припремљен и пилот-школама достављен 101 појединачни извештај о постигнућима ученика
 • Одржана четири скупа са пилот-школама, као подршка у тумачењу и анализирању извештаја о постигнућима ученика
projekat matura

2. Упис на високошколско образовање

До сада је нагласак био на анализи постојеће праксе кроз документацију и непосредне консултације са универзитетима.

 • Обављена је анализа уписне политике факултета свих државних универзитета, која обухвата:
  • место матуре у подзаконским актима факултета
  • конкуренцију за упис унутар појединих универзитета и на истим факултетима различитих универзитета у Србији
  • заступљеност општеобразовних предмета државне матуре у садашњој пракси пријемних испита факултета
  • заступљеност стручних предмета на пријемном испиту за основне академске студије
  • усаглашеност програма пријемног испита и програма средњег образовања (матуре)
 • Обављене су консултације са свим универзитетима у Србији о сарадњи на примени резултата матуре
 • На свим универзитетима су одржане фокус групе за истраживање односа матуре и пријемних испита и завршен је нацрт анализе ових исцрпних дискусија
 • Започета је процедура успостављања Радне групе универзитета за усаглашавање матуре и пријемних испита
 • Ревидирани су налази и препоруке проистекли из анализе праксе уписа у високошколске установе
 • Развијен је приступ који би ВШУ могле да примене приликом ревидирања процедуре уписа
 • Припремљена кратка обука/радионица за високошколске установе, заснована на процени потреба за обукама и другим закључцима из анализе
  • Главни циљ: подршка ВШУ приликом интегрисања државне матуре у процедуру уписа
  • Уводни материјали за радионице са ВШУ су развијени и послати свим факултетима
 • У плану су разни видови подршке ВШУ за промену интерних докумената и процедура (статута и правилника)
 • Одржано преко 20 вишесатних радионица са факултетима, на тему могућих начина за интегрисање државне матуре у уписне процедуре
 • Факултети позвани да доставе акционе планове и предлоге модела за вредновање резултата државне матуре у уписним процесима за све студијске програме, до краја априла 2021. године, ради анализе, израде извештаја и даљег усаглашавања критеријума; већина факултета доставила попуњене обрасце у року
 • Урађена анализа достављених предлога модела за вредновање резултата државне матуре као фактора при селекцији будућих студената; извршено поређење актуелних модела са предложеним моделима; на основу утврђених тенденција, дефинисане препоруке за усаглашавање критеријума, како код сродних студијских програма, тако и на међуфакултетском и међууниверзитетском нивоу
 • Резултати анализе предложених модела по којима би студијски програми факултета вредновали резултате државне матуре представљена на скупу ректора, проректора и декана, одржаном 12. маја на Машинском факултету у Београду, на позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја
projekat matura

3. Комуникација и видљивост

Овај стуб пројекта чини пет комплементарних активности; у оквиру њих, одвијају се разноврсне активности, о којима можете потражити више детаља на другим страницама на овом сајту, а овде ћете стећи брз увид.

Стратегија комуницирања:

 • Комуникацијска стратегија и акциони план са буџетом за активности
 • Припрема визуелних стандарда (посетнице, меморандум, фасцикла, оловка, ролап, зид); почетно решење редизајнирано у лето-јесен 2020.
 • Брошура за ученике и родитеље и брошура за наставнике
 • Припремљене интерактивне обуке са фокусом на комуникацији, промоцији и спровођењу државне матуре
 • Брошура и две инфографике о првом пилотирању државне матуре, припремљене на српском, босанском и мађарском језику (језицима на којима се тестирање одвијало)
 • Комуникацијска стратегија ревидирана у складу са новим Акционим планом за спровођење државне матуре у школској 2023/2024. години

Медијска стратегија и односи са медијима:

Скупови и догађаји:

Инфо сервис државне матуре:

 • Написан детаљан Концепт организације и рада инфо центра, са детаљним техничким опцијама
 • Припремљен нацрт пријаве за волонтере инфо центра
 • Редовно се одговара на питања грађана и установа
 •  Одговорено на велики прој упита пилот-школа непосредно пре и за време првог пилотирања државне матуре

Веб портал државне матуре:

 • Урађен нацрт структуре вебсајта државне матуре
 • Написан Пројектни задатак за вебсајт
 • Вебсајт израђен, у сарадњи са МПНТР и ДЕУ
 • Сајт државне матуре у потпуности развијен и редовно ажуриран; прегледан, детаљан и прилагођен различитим корисницима и уређајима
 • Током првог пилотирања, вебсајт државне матуре био поуздан инфо сервис пилот-школама