logo-white
EUzaTebe_logo

Detalji o Projektu državne mature

Cilj, svrha i planirani rezultati projekta

PROJEKAT DRŽAVNE MATURE (Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja) pokrenulo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a realizuje se uz finansijsku i tehničku podršku Evropske unije, koja je za to donirala 3,7 miliona evra. Počev od januara 2019. tokom tri godine, Projekat pruža podršku ustanovama sistema da pripreme, isprobaju i uvedu standardizovane završne i maturske ispite na kraju srednjeg obrazovanja.

Opšti cilj projekta je da podrži izradu savremenog i efikasnog obrazovnog sistema u Republici Srbiji, koji će doprineti izgradnji društva zasnovanog na znanju.

Svrha projekta je da se pripremi obrazovni sistem za sprovođenje državne mature na kraju srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji, što doprinosi unapređenju kvaliteta obrazovanja i većem učešću u visokom obrazovanju.

Rezultati koji bi trebalo da budu postignuti, kako je predviđeno Opisom zadataka:

 1. Obrazovni sistem Republike Srbije spreman za sprovođenje državne mature i završnih ispita u srednjem obrazovanju
 2. Visokoškolske ustanove spremne za novi način upisa studenata
 3. Veće razumevanje kod javnosti značaja uvođenja državne mature i završnih ispita u srednje obrazovanje i njihove koristi za društvo.

Šta su konkretni ciljevi Projekta?

Finansijska podrška Evropske unije omogućila je angažovanje velikog broja međunarodnih i domaćih stručnjaka. Oni treba tri godine da rade na razvoju različitih aspekata državne mature.

Projektne aktivnosti podeljene su u tri segmenta (tri projektne komponente). Prvi stub je najsloženiji.

Kroz pripremu ustanova obrazovnog sistema, identifikujemo najbolji model organizacije za uspostavljanje sistema državne mature i završnih ispita. Radimo na usklađivanju institucionalnog i zakonskog okvira, kroz pripremu pravilnika koji definišu detalje vezane za završne ispite i predloge mera usmerenih na učenike kojima je potrebna dodatna podrška, kako bi ih integrisali u sistem državne mature i završnih ispita. Na osnovu analize potreba za obukama, biće pružena podrška za jačanje kapaciteta zaposlenih u obrazovnim institucijama. Plan predviđa i uspostavljanje radnih grupa koje pripremaju zadatke za maturske i završne ispite. Izrada i isporuka zadataka, instrumenata, priručnika i materijala za završne ispite su sledeći važan korak, posle kojeg sledi isprobavanje državne mature i završnih ispita u odabranim pilot-školama. Paralelno sa tim, planirano je i jačanje kapaciteta zaposlenih u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – ustanovama koje će izneti najveći deo tereta pripreme, sprovođenja, praćenja i vrednovanja celokupnog posla. Najzad, plan predviđa i stvaranje tehničkih preduslova za upravljanje sprovođenjem državne mature i završnih ispita, odnosno izradu specifikacije za IT sistem državne mature, na osnovu detaljnog sagledavanja potreba i mogućnosti.

Konkretni rezultati ovih aktivnosti, između ostalih, treba da budu:

 • Zbirke pripremnih zadataka dostupne učenicima na vreme
 • Probni završni ispit za učenike u trogodišnjim obrazovnim profilima, odnsno probni maturski ispiti za učenike u četvorogodišnjim obrazovnim profilima
 • Radne grupe koje pripremaju zadatke za maturske ispite (nastavnici i direktori srednjih škola, kao i profesori visokoškolskih ustanova učestvuju u njihovom radu)
 • Nacrti Priručnika o sprovođenju maturskih ispita, odnosno završnog ispita, provereni u praksi tokom pilotiranja i revidirani u skladu sa tim saznanjima i potom pripremljeni za usvajanje
 • Obuke za sprovođenje maturskih ispita, koje obuhvataju nastavnike i direktore srednjih škola, zaposlene u Ministarstvu prosvete, oba Zavoda i u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje
 • Stalna podrška Zavodima za razvoj standarda i ispitnih zadataka
 • Do kraja 2021. godine, stalna podrška Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sprovođenje maturskih i završnih ispita; ona uključuje i preporuke za uspostavljanje nacionalnog informacionog sistema za upravljanje državnom maturom i završnim ispitima.

2. Drugi stub projekta čini priprema visokoškolskih ustanova za novi način upisa studenata. To obuhvata:

 • redovne konsultacije sa visokoškolskim ustanovama kako bi se postigao konsenzus o državnoj maturi
 • podršku fakultetima za definisanje kriterijuma za upis i prilagođavanje instrumenata, alata i procedura akreditacije
 • obuke usmerene na primenu revidiranih procedura upisa.

3. Treći stub je posvećen tome da se javnost prodrobno i na vreme upozna sa planiranim aktivnostima i da bolje razume značaj uvođenja državne mature u srednjem obrazovanju i njene koristi za društvo. Komunikaciona kampanja je pokrenuta u aprilu 2019. godine. U okviru Projekta se uspostavlja servis za informacije (Help Desk), a od početka 2020. godine je u funkciji i portal Projekta. Kroz različite događaje na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, promotivne materijale i društvene mreže, Projekat radi na tome da sve neophodne informacije na vreme budu dostupne, pre svega učenicima i nastavnicima, ali i roditeljima, zaposlenima u prosveti i najširoj publici.

* * *

Projekat je počeo sa radom u januaru 2019. godine, a planirano je da traje do kraja decembra 2021. godine. U svetlu pandemije izazvane virusom kovid-19 i odlaganja uvođenja državne mature, trajanje projekta je produženo do kraja 2022. godine.

Skip to content