logo-white
EUzaTebe_logo

Evaluacija


Evaluacija (sagledavanje vrednosti) se obavlja na kraju važnih skupova ili obuka. Iako ima sve više digitalnih alata za to, još uvek se najčešće koriste listovi papira sa naštampanim obrascima. Učesnici ih, na molbu organizatora, dobrovoljno popunjavaju. Anonimno ili ne, oni vrednuju skup, ocenjujući svoje lično iskustvo, a neki ponude i preporuke za sledeće slične prilike. Kad obrade rezultate, organizatori imaju uvid u kvalitet održanog skupa i dokaze da jeste održan, čak i kad nemaju snimke. Prosečne ocene niza obuka im omogućuju da kontrolišu kvalitet rada na duži rok.

Eksterno ocenjivanje


Za razliku od ocenjivanja u sklopu škole koju testirani učenici pohađaju (gde profesori poznaju većinu učenika, čak i ako im neposredno ne predaju), eksterno ocenjivanje se radi izvan škole koju ti kandidati pohađaju. Tako se dobijaju pouzdani rezultati. Kada se organizuju provere znanja na nacionalnom nivou – recimo na državnoj maturi – onda se kao eksterni ocenjivači angažuju profesori iz mnogih ili iz svih škola. Obezbedi se da oni ne znaju čije testove pregledaju i da ne pregledaju testove učenika škole u kojoj rade. Ponekad dve države kratkoročno razmene nastavnike za tu potrebu, ako za određene predmete ili područja rada nema dovoljno nastavnika da eksterno ocene učenike u svojim zemljama. Ovaj pristup omogućuje i školama da objektivnije uporede svoje rezultate sa sličnim ustanovama, koje rade u sličnim uslovima.

Završni ispit u osnovnom obrazovanju


Završni ispit, odnosno „malu maturu“, polažu osnovci koji su završili osmi razred. Oni napismeno rešavaju testove iz određenih predmeta, svi u isto vreme. Poslednjih godina, polažu srpski jezik (odnosno maternji jezik) i književnost, matematiku i takozvani kombinovani test, kojim se proverava njihovo znanje iz pet predmeta. Na osnovu rezultata koje ostvare na ova tri testa i uspeha postignutih tokom osnovnog školovanja, učenici imaju mogućnost da se upišu u srednje škole za koje su se kandidovali. Taj zbir učenicima obezbeđuje određena mesta na ukupnoj rang listi, a ona im određuju u koju od željenih srednjih škola mogu da se upišu.

Završni ispit u srednjem obrazovanju


U svim vrstama srednjih škola kod nas se istovremeno uvodi državna matura, po jednakim standardima i jednakim merilima. Učenici meće više polagati različite ispite od škole do škole, već će svi polagati iste testove. U regulativi se ta objedinjena, centralizovana provera znanja svih učenika zove završni ispit u srednjem obrazovanju. On obuhvata: opštu maturu, umetničku maturu, stručnu maturu i završni ispit u školama sa trogodišnjim trajanjem.

Završni ispit u srednjim stručnim školama


Ovo je praktičan ispit po završetku srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju. Sastoji se iz jednog ili više praktičnih zadataka, kojima se proveravaju znanja, veštine i kompetencije koje su učenici stekli tokom školovanja. Može da se održava u školama ili u privrednim organizacijama sa kojima škole sarađuju. Završni ispit pilotiramo samo u oktobru 2020. godine. Već u junu 2021. učenici iz trogodišnjih obrazovnih profila polažu svoj pravi završni ispit.

Individualni obrazovni plan


Individualni obrazovni plan (IOP) se odnosi na pojedinog učenika ili učenicu sa smetnjama ili invaliditetom, odnosno izuzetnim sposobnostima ili rezultatima, koji zahtevaju podršku i prilagođavanje načina na koji se ostvaruje školski program za tog učenika ili učenicu. Donosi se kao poseban akt i ima za cilj da se dete optimalno razvija i da mu obrazovno-vaspitne potrebe budu zadovoljene.