logo-white
EUzaTebe_logo

Pitanja i odgovori
na temu pilotiranja

Sve što treba znati da bi se drugo pilotiranje državne mature uspešno sprovelo

Ovde objavljujemo samo odgovore na pitanja o drugom pilotiranju, koja smo dobili  na informativnim sastancima u decembru prošle godine, kroz e-poštu, telefonom, preko društvenih medija i na javnim skupovima, uključujući i vebinare.

Na pitanja relevantna i za druge učesnike prvo odgovaramo na ovoj strani, a potom i pojedinačno.

Podsećamo vas i da za sve škole spremamo celodnevne obuke za pilotiranje, planirane za kraj februara i početak marta. Očekujte blagovremeno obaveštenje o terminu obuke, koje vam šalje vaša školska uprava.

Ako vašeg pitanja ili dileme i dalje nema ni u jednom odeljku na ovoj strani, onda nam pišite.

Molimo vas za strpljenje dok obradimo i odgovorimo na sva vaša pitanja.

Odgovore na pitanja o državnoj maturi uopšte – o konceptu i ciljevima, prohodnosti na fakultete i tome slično – potražite na našoj stranici sa najčešćim pitanjima i odgovorima.

(Poslednja dopuna je uneta u sredu, 3. februara u 18 sati.)

PRIPREME

Koji je stručni predmet u pitanju, u okviru stručnog ispita iz odabranog profila?

Učenici ovom prilikom ne biraju predmet, jer je radna grupa za taj profil mapirala nastavni plan i program i u skladu s tim odredila koji predmeti "učestvuju" u testu. Radna grupa je po tome izradila test za profil koji obuhvata sva znanja i veštine potrebna za proveru standarda kvalifikacije.

Da li učenici koji pohađaju nastavu za obrazovni profil koji nije na spisku učestvuju u pilotiranju?

Da, učestvuju. Oni biraju prva dva predmeta, a treći predmet ne navode. Oni u pilotiranju polažu testove samo iz ta dva obavezna predmeta koja su naveli.

Učenici naše umetničke škole polažu opšte predmete u gimnaziji. Da li ih i mi prijavljujemo i za opšte predmete?

Ne, u tom slučaju nije potrebno da ih prijavite da polažu opšteobrazovne predmete u vašoj školi. Dovoljno je da ih polažu jednom.

Da li učenici umetničkih škola, umesto matematike, mogu da biraju bilo koji predmet sa Liste opšteobrazovnih predmeta?

Matematiku su u obavezi da polažu učenici koji je uče više od dve godine, bez obzira na tip škole. Učenici koji je uče dve godine ili manje, mogu da odaberu neki drugi predmet sa Liste opšteobrazovnih nastavnih predmeta. A mogu da izaberu i matematiku, ako žele.

Šta biraju učenici specijalnih odeljenja, recimo informatičkog?

U skladu sa konceptom državne mature, oni će polagati opštu maturu, dakle biraju jedan predmet sa liste opšteobrazovnih predmeta kao svoj treći obavezni predmet.

Ko je predstavnik poslodavca u Školskoj ispitnoj komisiji?

U drugom pilotiranju, ŠIK će biti imenovane samo u srednjim stručnim školama, pošto umetnički ispiti nisu obuhvaćeni pilotiranjem (sem teorijskog ispita Solfeđo i harmonija). Za potrebe sprovođenja pilotiranja, vaša Školska maturska komisija (ŠMK) najkasnije do 1. marta 2022. godine, imenuje ŠIK, poštujući pravilo da se ne sme imenovati lice u krvnom ili adoptivnom srodstvu sa kandidatom koji polaže ispit pred komisijom. ŠIK čine dva nastavnika stručnih predmeta za obrazovni profil (od kojih je jedan predsednik komisije) i jedan predstavnik poslodavaca - stručnjak u oblasti na koju se odnosi radni zadatak. ŠIK treba u vašoj lokalnoj zajednici da izabere kompetentne i odgovorne pojedince čija stručnost odgovara obrazovnom profilu ili profilima za koje se učenici vaše škole obrazuju.

Da li treba samo da proverimo da li su svi učenici četvrtih razreda uneti/prebačeni u JISP sistem ili treba još neki deo da se proveri?

Što se tiče pilotiranja državne mature, proverite samo da li su svi učenici četvrtog razreda uneti/prebačeni u JISP, jer njih sada prijavljujete za pilotiranje. Ako slučajno imate problema u radu sa JISP -om, predlažemo Vam da se što pre obratite Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), kako biste problem rešili. Za uspeh pilotiranja neophodan je tačan broj ispitnih paketa koje treba štampati i dostaviti školama, a za to su nam neophodne ažurne i kompletne prijave učenika.

ORGANIZACIJA ISPITA

Šta da radimo ako pandemija ne popusti do pilotiranja i ako budemo imali učenike ili nastavnike koji su u izolaciji? Da li se razmišlja o odlaganju pilotiranja?

Nema stvarnih mogućnosti za odlaganje pilotiranja, zbog dolazećih praznika i planiranih aktivnosti u školama. Pilotiranje mora da se obavi u predviđenom roku. Učenici ili nastavnici koji iz zdravstvenih razloga moraju da budu u izolaciji, neće učestvovati. Testovi će posle pilotiranja biti objavljeni. Dakle, svi će učenici moći da provere svoje znanje.

PREDMETI, PODRUČJA RADA, ODNOSNO OBRAZOVNI PROFILI

Na listi stručnih ispita se ne nalazi obrazovni profil-tehničar mehatronike ︱ tehničar drumskog saobraćaja ︱finansijski administrator ︱poljoprivredni tehničar...

Za pilotiranje, srednje škole prijavljuju sve svoje učenike i učenice četvrtog razreda. Učenice/i čiji se obrazovni profili ne nalaze na prijavnom spisku prijavljuju samo ispite iz Srpskog/maternjeg jezika i književnosti i Matematike, i u pilotiranju ne polažu treći, stručni ispit. Treći, stručni ispit prijavljuju i polažu samo one učenice i učenici čiji se obrazovni profili nalaze na spisku dostavljenom školama. Ako se nijedan od obrazovnih profila Vaše škole ne nalazi na spisku, svi vaši učenici prijavljuju i polažu samo Srpski/maternji jezik i književnost i Matematiku.

UČENICI

Da li u pilotiranju učestvuju učenici koji pohađaju trogodišnje srednje stručne škole?

Oni ne učestvuju. Pilotiranje obuhvata učenice i učenike IV razreda srednjih škola. Učenici srednjih škola u trogodišnjem trajanju prvi put će polagati standardizovani završni ispit na kraju školske 2022/2023. godine. To je generacija koja je srednju školu upisala u jesen 2020. godine.

Šta je sa učenicima koji uče po IOP-2 programu? U uputstvu se spominje samo IOP-1.

Prijavni obrazac se popunjava samo za učenike sa IOP1. Za učenike sa IOP2 testove će pripremiti školski stručni timovi za inkluzivno obrazovanje. Učenici će testove polagati, ukoliko žele, u danima kada i ostali učenici polažu ispite u okviru pilotiranja.

Šta će biti sa učenicima završnih razreda srednjih škola za decu sa smetnjama u razvoju, koje rade po programu za decu sa lakom mentalnom ometenošću i gde nije obavezno da učenici imaju IOP2?

Prijavni materijali dostavljeni školama sadrže i odovjeni prijavni obrazac za prijavljivanje učenika sa smetnjama u razvoju ili invalididtetom. polja za unošenje detalja, kao i šifrarnik za tip smetnje ili invaliditeta. Škole treba da unesu te podatke u prijave.

Da li će moja generacija (sadašnji treći razred srednje škole) imati pilot test koji je imala i generacija godinu dana starija od nas, a ako hoće, kad bi to bilo? Ako bi i naša generacija radila taj test, zašto ima potrebe da se to radi kad se svakako državna matura uvodi školske 2023/24?

Do uvođenja državne mature, planirana su dva pilotiranja (delimična testiranja) i dve pune probe mature. U drugom pilotiranju državne mature, u aprilu 2022. godine, učestvuju učenici četvrtog razreda srednjih škola - isti učenici koji su učestvovali u prvom pilotiranju u oktobru 2020. godine, samo sada polaže čitava generacija, ne samo uzorak učenika. Ponovo proveravamo kvalitet zadataka, a testovi se polažu pod istim uslovima i uz iste procedure kao na pravim ispitima. Učenici koji sada pohađaju treći razred nisu obuhvaćeni drugim pilotiranjem, ali će polagati probnu maturu kada budu bili u IV razredu. Ta proba je potrebna da bi škole i drugi delovi sistema isprobali pun raspon obaveza vezanih za godišnje maturske ispite - a to ne bi mogli da izvedu bez učenika.

ZADACI, TESTOVI I OCENJIVANJE

Da li će učenici stručnih škola, koji imaju 2 ili tri časa nedeljno, polagati isti test iz matematike kao i oni učenici koji matematiku imaju više časova nedeljno (na primer gimnazije)?

Da, za svaki opšteobrazovni predmet, svi učenici koji su ga prijavili polažu isti test. Testovima se ne proverava obim znanja, ni korpus savladanog gradiva, već koliko su učenici dostigli standarde postignuća, koji su zajednički za sve srednje škole. Broj časova nije presudan u takvom pristupu nastavi, već fokus nastavnika na ono što je standardima predviđeno.

ISPITNI MATERIJALI I PRIRUČNICI

Da li će zbirka zadataka imati i rešenja zadatih zadataka?

Za državnu maturu ne izrađujemo zbirke zadataka na kakve su učenici i nastavnici navikli u osnovnom obrazovanju. U izradi je oko stotinu informativnih priručnika za pojedinačne predmete, odnosno obrazovne profile. Svaki će sadržati primer po dva testa. Ali oni nisu spremni za drugo pilotiranje, jer ono, između ostalog, služi i za poboljšanje ispitnih zadataka kroz proveru u praksi, na probnim testiranjima. Kako zadaci još uvek nisu konačni, ne mogu ni priručnici da budu završeni. Posle sagledavanja rezultata drugog pilotiranja i konačne provere zadataka kroz to, svi planirani priručnici biće završeni i objavljeni, kako bi učenici mogli blagovremeno da se spremaju za pravu maturu.