logo-white
EUzaTebe_logo

Pilotiranje mature

Probe završnih i maturskih ispita

Po sadašnjem akcionom planu, generacija učenika koja je srednju školu upisala školske 2020/2021. godine prva će polagati nove nacionalne standardizovane ispite na kraju srednjeg obrazovanja. Oni učenici koji pohađaju srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju polagaće završni ispit u školskoj 2022/2023. godini. Učenici koji idu u četvorogodišnje srednje škole – bilo gimnazije, bilo stručne škole – polagaće opštu, stručnu ili umetničku maturu krajem školske 2023/2024. godine.

Pre polaganja bilo završnog ispita, bilo mature, učenici  imaju probna testiranja, takozvana pilotiranja. Na ovim probama pravih ispita, polažu testove pod istim uslovima i poštujući iste procedure kao na pravim ispitima. Jedino je izbor zadataka prilagođen obimu gradiva koje su do tada savladali. To znači da prilikom pilotiranja učenici ne dobijaju zadatke iz nastavnih jedinica sa kojima se u redovnoj nastavi još uvek nisu sreli.

Završni ispit se pilotira jednom, a matura dva puta. Prema aktuelnom planu, posle pilotiranja, radiće se i dve probe mature.


Nisu sve srednje škole sprovodile prvo pilotiranje državne mature, već ona petina škola koju je izabralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ni svi učenici tih izabranih škola nisu učestvovali u pilotiranju.

Prvo pilotiranje je sprovedeno krajem oktobra 2020. godine, na odabranom uzorku škola, učenika i zadataka. Uzorak je obuhvatio 101 pilot-školu i oko 4500 učenika.

Kalendar pilotiranja

projekat matura

Oktobar 2020. godine: pilotiranje završnog ispita i prvo pilotiranje opšte, umetničke i stručne mature

Svi učenici koji su učestvovali u pilotiranju u jesen 2020. godine bili su u III razredu.

Izbor škola koje je odredilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvatio je raznovrsne obrazovne profile iz trogodišnjih, odnosno četvorogodišnjih programa srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. Uzorak je sadržao 50 gimnazija, 38 srednjih stručnih škola u četvorogodišnjem trajanju, 10 srednjih stručnih škola u trogodišnjem trajanju i 3 umetničke škole – ukupno 101 srednju školu.

Zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom kovida 19, u prvom pilotiranju proveravan je prvenstveno kvalitet radnih zadataka. Originalni plan je bio da proverimo i sve procedure definisane pravnim aktima (zakonima, pravilnicima i uputstvima), ali to u ovim neizvesnim okolnostima nije bilo moguće, pa je proveren onaj deo procedura koji se odvija na nivou škola.

U sklopu pilotiranja, oni učenici trogodišnjih programa koji su učestvovali u prvom pilotiranju (ne kompletna odeljenja) izvršavali su standardizovane praktične zadatke u školama (u radionicama) i kod poslodavaca, u saradnji sa školskim upravama i poslodavcima. U uslovima pandemije, nije bilo moguće obezbediti sve uslove za ove provere, pa su neke rađene u manjem obimu od prvobitno planiranog. Učenici gimnazija su polagali testove iz opšteobrazovnih, a učenici četvorogodišnjih škola su polagali i testove iz stručnih predmeta.

Posle pilotiranja, usledile su detaljne analize rezultata. Svi nalazi su dostavljeni najpre nadležnima, stručnoj javnosti (zavodima i savetima) a zatim i pilot-školama. Na osnovu njih, radne grupe za izradu ispitnih materijala su do kraja proleća 2021. godine već unapredile sve nacrte pripremljenih zadataka, a radilo se i na poboljšanju svih elemenata procedura, gde god je bilo potrebno. Planom se školama u okviru priprema pruža raznovrsna podrška – kroz dokumente, razgovore, obuke i slično.

PRVO PILOTIRANJE
U SLICI I REČI
projekat matura

April 2022. godine: drugo pilotiranje opšte, umetničke i stručne mature

Drugo pilotiranje obuhvata sve gimnazije, umetničke škole i četvorogodišnje programe srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Pilotiramo ponovo i procedure i kvalitet zadataka. Iz opšteobrazovnih predmeta polaže se test. Za stručne predmete se simulira stručni ispit, čiji praktični deo polaže uzorak učenika, iz obrazovnih profila obuhvaćenih projektnim zadatkom. Za umetničke nastavne predmete se ne pilotira praktični deo ispita, a Solfeđo i harmonija je jedini pisani ispit koji se polaže u sklopu pilotiranja umetničke mature.

Pilotiranje obuhvata sve učenike četvorogodišnjih srednjih škola koji sada pohađaju drugo polugodište IV razreda. Nekima od njih je to već drugo iskustvo pilotiranja – posle onog iz oktobra 2020. godine.

DRUGO PILOTIRANJE
U SLICI I REČI
projekat matura

Mart 2023. godine: probna matura za školsku 2022/2023. godinu

Proba mature obuhvata sve gimnazije, srednje umetničke škole i četvorogodišnje programe srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja.

Isprobavamo sve aspekte sprovođenja mature: infrastrukturu, procedure, zadatke i ocenjivanje.

Opšteobrazovni predmeti obuhvataju test. Stručni predmeti se isprobavaju kroz probni stručni ispit. Umetnički nastavni predmeti podrazumevaju probu praktičnog dela svakog matičnog predmeta.

Proba mature obuhvata sve četvorogodišnje srednje škole, odnosno učenike IV razreda u njima.