logo-white
EUzaTebe_logo
Друго пилотирање државне матуре

Друго пилотирање државне матуре

5-8. април 2022.

Другим пилотирањем били су обухваћени ученици четвртих година свих јавних и приватних средњих школа у Србији. У року од три дана, полагали су до три писмена испита (теста). Комбинације испита зависила је од типа средње школе који ученици и ученице похађају. Задаци су обухватали градиво сва четири разреда.

Тестовима из општеобразовних предмета се проверавала оствареност стандарда постигнућа на крају средњег образовања. Ови стандарди  су исти за све ученике средњих школа. Стога сви ученици – без обзира на врсту школе коју похађају – у оквиру сваког испита полажу исти тест, у исто време. Тестови другог пилотирања припремљени су и полажу се у складу са овим принципом, који је главни постулат концепта државне матуре.

Стандарди постигнућа су дефинисани на три нивоа (основни, средњи и напредни). Према та три нивоа састављени су и тестови. У тестовима из општеобразовних наставних предмета, до 25% бодова могу да донесу успешно решени задаци са основног нивоа, до 50% бодова носе питања на средњем нивоу, и до 25% бодова доносе тачни одговори на задатке напредног нивоа.

Стручним испитом у оквиру стручне матуре на другом пилотирању проверавана је оствареност стандарда квалификације (односно исхода учења – знања, вештина и способности, уколико код одређеног образовног профила још увек не постоји стандард квалификације).

Пре пилотирања све школе су преко школских управа добиле пријаве за ученике, стручно упутство за спровођење пилотирања са пратећим документима, као и упутства за организовање наставе за остале разреде током трајања пилотирања. Документи су достављени према потреба, и на сајту државне матуре објављени и на осам језика националних мањина на којима се обавља настава у Србији.

Прегледање тестова

На крају сваког дана тестирања, на сајту су објављивана упутства за бодовање тестова (тзв. кључеви) за тестове полагане тог дана. Мали део (око 10 одсто) ових докумената је допуњен убрзо по објављивању, на основу напомена наставника прегледача. Овај део процедуре, који је сада био пренет на школе, код редовних тестирања са централизованим оцењивањем ради се обично пре објављивања кључева.

Наставници у школама су од првог дана тестирања, 5. априла, све до 19. априла, оцењивали анонимизоване тестове ученика. То је било једино практично решење у условима пандемије вируса ковид-19. Није наиме било могуће окупити на хиљаде оцењивача на једном месту, како се уобичајено ради у земљама у којима се централизована матурска тестирања редовно обављају.

По оцењивању, наставници су уносили бодове које су ученици постигли на тестовима у индивидуалне електронске обрасце. На тај начин је база података о пријављеним испитима допуњена постигнутим резултатима ученика. Овај корак ће омогућити ефикасан рад на анализи квалитета задатака и упутстава за бодовање. Ради провере квалитета бодовања, узорак тестова ће бити оцењен двапут.

По завршетку уношења резултата, школе су према плану дешифровале идентитет својих ученика и ученици су дошли у прилику да виде како су урадили тестове. У договору са оним ученицима који су остварили одличне резултате наставници могу одговарајуће оцене да им упишу у дневник.

Провера процедура

Подаци о процедурама – о припремама и спровођењу пилотирања – прикупљени су на основу електронских упитника које су свакодневно попуњавали сами ученици, дежурни наставници и супервизори тестирања, а на крају читавог процеса и сви чланови школских матурских комисија. На основу укрштања свих прикупљених мишљења, примедби и сугестија, биће могуће анализирати и оценити и квалитет самих процедура.

Практични делови стручних испита

Узорак ученика полагао је и практичне делове стручних испита. Узорком је било обухваћено преко 40 образовних профила. Обуке наставника за оцењивање ових делова испита одржаване су од 11. до 15. априла, у двадесетак изабраних средњих стручних школа, у десетак места широм Србије. Део обука састојао се од вредновања непосредног извршавања практичних задатака, које су обављали ученици. На тај начин је омогућено и да се спроведу ти делови испита и да се истовремено сагледају начини да се мерила за њихово вредновање што више стандардизују.

Извештавање о пилотирању

На основу анализе свих прикупљених података, биће припремљени детаљни извештаји. Повратне информације послужиће за евентуална финална побољшања испитних задатака и процедура. Школе ће, на основу искуства са пилотирања и потоњих анализа, моћи и да унапреде наставу тамо где то буде потребно.

Под надзором Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и у сарадњи са образовним заводима, пилотирање државне матуре спровеле су средње школе, уз активну улогу школских управа и уз техничку помоћ Пројекта државне матуре.