logo-white
EUzaTebe_logo
Kada će biti objavljeni testovi i rezultati prvog pilotiranja državne mature

Kada će biti objavljeni testovi i rezultati prvog pilotiranja državne mature

Objavljeno: 30.12.2020

Pitanje koje smo najčešće dobijali u vreme prvog pilotiranja državne mature krajem oktobra bilo je kada ćemo objaviti testove koje smo tada koristili. Pitanje koje najčešće dobijamo sada glasi kada ćemo objaviti rezultate pilotiranja.

Odgovori na ova dva pitanja idu obrnutim redom: najpre treba obraditi rezultate, da bismo na osnovu toga znali koji su testovi, odnosno zadaci, zaista dobri, a koje treba poboljšati pre objavljivanja. Ali to otvara i šire pitanje: šta su tačno rezultati prvog pilotiranja.

Šta sve analiziramo na osnovu prvog pilotiranja

Podsećamo da je cilj prvog pilotiranja bila provera kvaliteta zadataka i delimično procedure testiranja. Stoga rezultati pilotiranja ne obuhvataju samo uspeh koji su učenici ostvarili, već mnogo više pokazatelja. Najvažniji među njima su:

  • realizacija svih aktivnosti oko ispita
  • kvalitet same procedure testiranja
  • jasnoća uputstava
  • kvalitet komunikacije
  • procena kvaliteta zadataka
  • procena vremena za rešavanje zadataka i
  • procena motivacije učenika.

Tek pri kraju tog niza merila su i rezultati koje su ostvarili učenici na testiranju (iako to pitanje, razumljivo, zanima najveći broj ljudi). Postignuća učenika su samo mali deo mozaika koji pažljivo sklapamo.

Koliki je obim ulaznih podataka

U prvom pilotiranju smo prikupili ogroman broj podataka. U naše baze podataka su ručno uneti podaci iz preko 12.000 testova i preko 12.000 upitnika učenika. U istom periodu – u prvih 10 dana novembra – raznovrsne elektronske upitnike su popunili skoro svi učesnici prvog pilotiranja – od dežurnih nastavnika i članova školskih maturskih komisija svih pilot-škola, do predstavnika ustanova koji su na terenu pratili sprovođenje testiranja. Reč je o preko hiljadu upitnika u pet kategorija.

Posle unošenja podataka iz štampanih upitnika, usledila je obrada svih tih baza podataka. Potom smo ukrštali podatke između različitih baza.

Kako izgleda proces analize

Išli smo sve do nivoa samih zadatakakoliko učenika je rešavalo koji zadatak, koliko ih je odgovorilo tačno, koji komentari su o kom zadatku eventualno prikupljeni kroz upitnike i slično. Sve nam to je neophodno na dva nivoa – radi poboljšanja daljeg rada, ali i da bismo mogli da objavimo zadatke, odnosno testove, koji su se pokazali adekvatnim, kako bi svi učenici (ne samo oni obuhvaćeni pilotiranjem) bili u prilici da vežbaju za maturu.

Naš plan analize pilotiranja je bio samo okvir. Znali smo nužne korake, ali nismo tačno znali koliko će trajati svaki od njih.

Pokazalo se da skoro dva meseca obrađujemo prikupljene informacije o polaganju, iako je prvo pilotiranje obuhvatilo samo jednu petinu škola, deo gradiva (samo za prvi i drugi razred, koje su učenici obuhvaćeni pilotiranjem do sada završili), deo opšteobrazovnih predmeta i mali uzorak obrazovnih profila, i tek 7,5 odsto budućih maturanata. Ta činjenica pomaže da se zamisli obim budućeg posla obrade podataka posle svakog godišnjeg ciklusa testiranja. Istovremeno, ona je još jedan uverljiv argument da je za državnu maturu IT sistem neophodan.

Imajući u vidu i dugoročni horizont – u kom će se morati sagledavati rezultati svih srednjih škola, odnosno svih učenika završnih razreda, kao i kompletno gradivo koje se predaje u srednjem obrazovanju – mi i sam proces obrade dokumentujemo, kako bismo i za njega dali preporuke za optimizaciju, pre prave mature.

Kakav je plan objavljivanja uvida

Preliminarne uvide smo interno razmatrali unutar tima Projekta državne mature i na sastanku Jedinice za upravljanje Projektom, koju čine predstavnici MPNTR i oba zavoda (ZVKOV i ZUOV).

Potom je sa pregledom rezultata prvog pilotiranja upoznat Kabinet ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zajedno sa rukovodstvima oba zavoda. Zakazujemo sastanke sa obrazovnim savetima (NPS, SSOOO, NSVO) i drugim nadležnim telima i organizacijama, za početak 2021. godine. Paralelno, polovinom januara, informacije treba da dobiju i radne grupe za izradu ispitnih materijala, kako bi mogle da unaprede svoj proces i da poboljšaju neiskorišćene zadatke.

U januaru sledi i obaveštavanje o rezultatima učenika na testiranju. Treba da pripremimo 101 izveštaj za pilot-škole, a one potom treba učenicima da dostave njihova pojedinačna postignuća. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će obavestiti i javnost o relevantnim uvidima iz pregleda ukupnih podataka.

Kada ćemo objaviti zadatke, odnosno testove

Sve ono što su gore pomenute analize pokazale primenićemo na konkretne testove i pojedinačne zadatke koje smo koristili. Kada eliminišemo pitanja koja ne prođu ove filtere – za sve predmete i obrazovne profile koji su bili obuhvaćeni prvim pilotiranjem – imaćemo jasniju sliku o kvalitetu zadataka i testova.

Već pripremamo obuke na temu ovih analiza, za radne grupe koje izrađuju ispitne materijale. Obuke su zakazane za sredinu januara. Radne grupe će posle toga biti u mogućnosti da poboljšaju zadatke na kojima rade.

Moći ćemo da objavimo ona pitanja i zadatke koji budu prošli ovu kontrolu kvaliteta, ili ona koja budu naknadno revidirana u skladu sa uvidima. S obzirom na to da će i samo objavljivanje zahtevati izvesno vreme, javno dostupne zadatke ne bi trebalo očekivati pre kraja januara 2021. godine.

Uslediće period prevođenja pitanja i testova za vežbanje na jezike nacionalnih manjina na kojima se odvija nastava, njihova tehnička priprema i objavljivanje, na našem sajtu i na sajtovima zavoda. Očekujemo da ćemo tu etapu završiti do kraja prvog kvartala 2021. godine.