logo-white
EUzaTebe_logo

Dnevnik aktivnosti

Hronologija priprema za državnu maturu

Državna matura se uvodi postepeno, po projektnom zadatku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pod nadzorom Ministarstva, planirane aktivnosti sprovodi stručni tim za tehničku pomoć, a finansira Evropska unija.

Ovde su konkretni rezultati tih aktivnosti, navedeni po mesecima. Stranicu ažuriramo jednom mesečno, po usvajanju mesečnog izveštaja. To znači da se brojna svakodnevna dešavanja ovde beleže odložno.

Tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa kovid-19, izmenjena je i procedura odobravanja izveštaja. Tada su bili najrelevantniji periodični  šestomesečni izveštaji, koji su preopširni za brz pregled. Zato je i format ove strane tada bio izmenjen i u tom periodu prikazivao samo naša najkrupnija postignuća.

Po prestanku vanrednog stanja, vratili smo se starom ritmu. Ponovo ovaj dnevnik ažuriramo jednom mesečno, listajući aktivnosti iz meseca koji prethodi aktuelnom.

Za ažurnije informacije, pratite naš kalendar.

projekat matura

Jun 2022.

 • U Vrnjačkoj Banji održan višednevni stručni skup za evaluaciju drugog pilotiranja državne mature. Prikazan presek analize stavova svih grupa učesnika, po kojima je izmeren stepen uspešnosti u sprovođenju procedura. Razmatrana i postignuća učenika, po predmetima, odnosno profilima, tipovima srednjih škola i po okruzima. Održana i radionica; učesnici po grupama razmatrali predstojeće izazove u procesu uvođenju državne mature, kao i moguća rešenja.
 • U Beogradu, 15. juna, održan stručni skup „Put ka kvalitetnom obrazovanju: novi standardi postignuća“, povodom završetka izrade novih standarda postignuća. Učestvovali stručnjaci koji se bave standardima iz različitih ustanova: prosvetnih zavoda; Nacionalnog prosvetnog saveta, Agencije za kvalifikacije, i stručnjaci sa projekata REdiS i državne mature.
 • Ažuriran akcioni plan za uvođenje državne mature dopunjen novom kolonom, u kojoj se evidentira sve ono što je već realizovano.
 • Analizirani rezultati kontrolnog ocenjivanja iz 17 opšteobrazovnih predmeta, 5 stručnih profila i iz umetničkog ispita; primećen solidan stepen poklapanja internog i eksternog ocenjivanja – stopostotan kod umetničkog ispita, vrlo visok kod stručnih profila i nešto niži kod opšteobrazovnih predmeta, naročito u manjim sredinama.
 • Započet rad na analizi pojedinačnih testnih zadataka, na osnovu postignuća učenika na drugom pilotiranju; kvanitifkuje se koliko je koji zadatak bio jasan i nedvosmislen i u kojoj meri je odgovorio svrsi granularnog merenja ispunjenosti predviđenih standarda kod učenika. Analiza će služiti kao instrument za vežbanje radnim grupama za izradu ispitnih materijala i pripremi državne mature u narednim godinama.
 • Posle mnogih odlaganja zbog pandemije, počele pripreme za jednonedeljnu studijsku posetu predstavnika nadležnih insititucija srodnoj ustanovi u jednoj zemlji Evropske unije (Holandiji). Poseta treba da bude realizovana tokom jeseni.
 • Neposredno po izlasku ZVKOV-a iz prolećnog ispitnog režima za završni ispit u osnovnom obrazovanju, u štampariji Zavoda počela priprema za objavljivanje svih testova korišćenih tokom drugog pilotiranja.
 • Proba državne mature uneta u zvanični školski kalendar i zakazana za kraj maja i početak juna 2023. godine.
 • Pažnju javnosti izazvao gimnazijalac iz Beograda koji je u medijima iznosio negativne stavove o državnoj maturi, u velikoj meri zasnovane na predrasudama; tvrdio je naprimer da državna matura pospešuje „bubanje“, što je suprotno istini (većina pripremljenih zadataka traži upravo razmišljanje i zaključivanje, ne prostu reprodukciju znanja).
 • Započet rad na pripremi e-vodiča za maturu, kako bi se svim zainteresovanima razvejale predrasude od tome šta donosi državna matura i predupredile nepotrebne strepnje. Počelo i planiranje jesenjeg ciklusa vebinara za ciljne javnosti.
 • Raspisan javni poziv za privremeno angažovanje stručne osobe koja bi radila na razvoju kapaciteta stručnjaka za srednje stručno obrazovanje. (Angažman vremenski ograničen trajanjem projekta državna mature, koji se završava po isteku 2022. godine.)
 • Održan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta i sastanak projektnog tima, kao i više manjih internih i eksternih sastanaka.
projekat matura

Maj 2022.

 • Održane jednodnevne obuke stručnjaka za izradu standarda za one radne grupe koje su startovale odložno (grupe za sociologiju, filozofiju i psihologiju). I ovi timovi privode kraju rad na izradi novih standarda postignuća.
 • Počele pripreme za jednodnevni radni skup na temu završetka novih standarda postignuća za opšteobrazovne predmete, namenjen stručnoj javnosti i planiran za sredinu juna.
 • Nadležnima iznet pregled informacija o pripremnim obukama školskih timova, učenika i roditelja, održanim neposredno pre drugog pilotiranja, kao uvod u sveobuhvatni pisani izveštaj; istaknuto da je prikupljen veliki broj komentara i napomena trenera, da je opšti utisak polaznika, naročito kod učenika, veoma pohvalan, uz retke pojedince koji su tokom obuke iznosili kritike diktirane kroz „bubice“.
 • Sprovedeno jednodnevno kontrolno ocenjivanje za izabrane predmete, radi podešavanja formata za skeniranje testova i automatsko ocenjivanje i radi provere kvaliteta uputstava za ocenjivače, odnosno kvaliteta ocenjivanja.
 • Intenzivno obrađivani i analizirani podaci dobijeni tokom drugog pilotiranja: bodovi koje su učenici osvojili na testovima, kao i unosi u razne upitnike svih grupa učesnika; nadležnima na više sukcesivnih sastanaka predstavljen broj obuhvaćenih škola, raspon tiraža testova po predmetima, broj individualnih polaganja ispita, procenat unetih učeničkih bodova, preliminarna procena težine pojedinih ispita, izabrani komentari učesnika, i slično.
 • Pripremljen višednevni skup za detaljnu evaluaciju drugog pilotiranja, sa zajedničkom radionicom za različite kategorije nadležnih (predstavnike nadležnog ministarstva, prosvetnih zavoda, školskih uprava i zajednica škola).
 • Nastavljen rad sa visokoobrazovnim ustanovama; obrađeni podnesci o budućim upisnim merilima za oko 150 studijskih programa koje su fakulteti dostavili prethodnog meseca; pripremljen detaljan pregled tih pristiglih predloga budućih upisnih merila, predstavljen nadležnom ministarstvu i poslat visokoobrazovnim ustanovama, radi finalnog usaglašavanja na nivou fakulteta, univerziteta i po tematskim oblastima. Fakulteti su dobili celu analizu (zbirni pregled) i tabelarno prikazane podatke, po univerzitetima.
 • U medijima objavljen veliki broj osvrta na drugo pilotiranje i na koncept državne mature uopšte, kao i intervjua sa uskim krugom sagovornika.
 • Održan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta, prvi put uživo od marta 2020. godine (posle 26 meseci), veći broj manjih sastanaka sa nadležnima i sastanaka sa izvođačem informatičokg sistema, kao i tri sastanka projektnog tima.
projekat matura

April 2022.

 • Od 5-8. aprila, održana testiranja u okviru drugog pilotiranja državne mature, sa učešćem svih srednjih škola sa četvorogodišnjim trajanjem (skoro 500 stotina). Testove rešavalo oko 50 hiljada maturanata. Ključevi za bodovanje testova objavljivani sukcesivno, u 18 sati svakog dana testiranja. Nekoliko uputstava zamenjeno ispravnim verzijama, ili dopunjeno na osnovu informacija iz škola.
 • Tokom dve nedelje posle prvog dana testiranja, u svim srednjim školama u Srbiji, nastavnici pregledali i bodovali anonimizovane testove i unosili rezultate u elektronske liste za bodovanje. Time su omogućili da rezultati testiranja uđu u bazu podataka i budu analizirani u najkraćem mogućem roku.
 • Po završetku bodovanja, Pošta Srbije preuzela spakovane testove i vratila ih na bezbednu lokaciju, gde su testovi iz školskih kutija raspakovani i razvrstani po predmetima, odnosno obrazovnim profilima. Potom, uzorak testova skeniran radi provere tehničkog kvaliteta preloma i provere kvaliteta ocenjivanja.
 • Od 11-15. aprila, održane jednodnevne obuke za ocenjivanje praktičnih delova stručnih ispita, za preko 40 obrazovnih profila. Brojne srednje stručne škole delegirale nastavnike/ce da prate te obuke, držane u dvadesetak škola-domaćina, u desetak mesta širom Srbije.
 • Učesnici pilotiranja popunili elektronske evaluacione obrasce, čiji sadržaj je nužan za proveru kvaliteta procedura i sprovođenja predviđenih aktivnosti. Primljeno više desetina hiljada upitnika.
 • Info-servis DM dnevno primao preko 30 telefonskih poziva i na desetine, povremeno i na stotine e-poruka. Vebsajt državne mature imao preko 70 hiljada poseta.
 • Brojni mediji svakodnevno izveštavali javnost o pilotiranju.
projekat matura

Mart 2022.

 • Smernice za kandidate sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dostavljene školama i postavljene na sajt DM.
 • Školama poslata kontrolna tabela sa brojem do tad primljenih prijava učenika za ispite, da provere tačnost prijavljenih podataka. Rok za prijavljivanje ispita produžen najpre do 7., pa do 8. marta. Konačan rok za prijave: 11. mart.
 • U prve dve nedelje meseca, održane jednodnevne obuke za 180 trening-grupa (školskih timova, timova učenika, i timova roditelja) – ukupno oko šest hiljada učesnika.
 • Škole sa velikim brojem učenika, koje su bez uslova za testiranje učenika u jednom prostoru, tražile i dobile dozvole da obave pilot-testiranje u pojedinačnim učionicama.
 • Školama poslate i na sajtu objavljene liste dozvoljenog materijala po predmetima, na srpskom i na osam jezika nacionalnih manjina.
 • Sravnjeni podaci iz elektronskih prijava i brojnih naknadnih dopuna kroz tabele sa presekom stanja; pripremljeni individualni identifikacioni kodovi za sve učenike, za sve testove koje polažu tokom pilotiranja.
 • Do 15. aprila produžen rok fakultetima da dostave završne predloge svojih budućih upisnih merila, koja treba da važe od 2024. godine.
 • Krajem meseca, po planu, Pošta Srbije preuzela ispitne materijale i dostavila ih na 28 punktova školskih uprava, odakle su ih sutradan preuzele škole.
 • Pripremljen plan i sadržaj obuka za ocenjivanje praktičnih delova stručnih ispita u izabranim srednjim stručnim školama. Priručnici za praktične ispite pripremljeni za slanje tim školama-domaćinima, u kojima će se obavljati praktični ispiti i obuke za njihovo ocenjivanje.
 • Održani vebinari uživo za nastavnike srpskog jezika i književnosti i za nastavnike matematike (kao najmasovnije predmete) i jedan vebinar za roditelje. Snimci dostupni na Fejsbuk stranici DM.
 • Vebsajt državne mature imao oko 20 hiljada poseta.
 • Održan sastanak Upravnog odbora projekta, sastanak projektnog tima i brojni koordinacioni sastanci sa organizacijama koje doprinose sprovođenju pilotiranja. Upravni odbor usvojio šestomesečni izveštaj o toku projekta.
 • Uz saglasnost Ministarstva, predat zahtev za produžetak trajanja projekta, uslovljen odlaganjem DM.
projekat matura

Febuar 2022.

 • Na sajtu državne mature objavljeni primeri testova iz prvog pilotiranja.
 • Održana tri veoma posećena vebinara uživo: uvodni jedan posvećen temama opšte i umetničke mature i jedan posvećen stručnoj maturi. Oko pet hiljada zainteresovanih pratilo ih uživo preko zum platforme ili Fejsbuka; snimci i dalje dostupni na Fejsbuk stranici DM.
 • Na Mašinskm fakultetu u Beogradu, održan sastanak MPNTR sa velikim brojem dekana fakulteta. Predstavljen dotadašnji tok procesa usaglašavanja upisnih kriterijuma i otvoreno razgovarano o dilemama i izazovima. Rok za slanje završnih predloga modela vrednovanja: 15. mart.
 • Uspostavljen nalog državne mature na Viberu.
 • Obavljena obuka novoprimljenih 85 trenera i pripremljen plan i sadržaj obuka za školske timove.
 • Elektronska prijava učenika za polaganje mature izrađena pre roka planiranog javnom nabavkom. Uz izvesne tehničke probleme oko sinhronizacije sa Jedinstvenim informacionim sistemom prosvete (JISP), škole unosile podatke za ispite, na osnovu štampanih prijava koje su učenici prethodno popunili i predali školama.
 • Rok za prijavljivanje učenika produžen do 21. februara.
 • Školama preko školskih uprava poslato (i na vebsajtu objavljeno) Stručno uputstvo sa svim prilozima.
 • Poslednjeg dana u mesecu počele celodnevne pripremne obuke srednjih školskih timova za pilotiranje, za školske kolektive, i delegate učenika i roditelja.
 • Održan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta i brojni koordinacioni sastanci sa partnerima koji učestvuju u sprovođenju pilotiranja.
projekat matura

Januar 2022.

 • Kao privremeno rešenje, zakupljen magacin za bezbedno čuvanje odštampanih testova, za koje sadašnja zgrada ZVKOV-a nema kapacitet.
 • Polovinom meseca otpočelo štampanje testova za drugo pilotiranje, u preliminarnom tiražu od po 40 hiljada za dva obavezna ispita (srpski jezik i književnost i matematiku). Drugi testovi se privode kraju, prelamaju, pripremaju za štampu i šalju na prevođenje na jezike nacionalnih manjina. Tiraž zavisi od broja učeničkih prijava za određene ispite.
 • Školama poslati obrasci za ispitne prijave učenika. Podaci koje učenici popune naknadno se unose u e-prijave, koje se ubrzano izrađuju.
 • Završen proces odabira 85 trenera; učesnici javnog poziva obavešteni o ishodu. U najkraćem roku izabrani treneri moraju da prođu obuke, kako bi u februaru pripremili i počeli da sprovode obuke za razne kategorije učesnika pilotiranja.
 • Zajednički rad sa timom projekta REdiS na standardima postignuća pri kraju; predaja materijala predviđena za sredinu marta. Radi se na pripremi zajedničkog sastanka na temu standarda, planiranog za sredinu marta.
 • Održam onlajn sastanak predstavnika MPNTR i PDM sa predstavnicima brojnih fakulteta, o modelima vrednovanja DM kod upisnih politika. Uporedo pripreman i sastanak uživo sa dekanima, zakazan za februar.
 • Projektni tim PDM proširen za tri člana: to su dvoje eksperata za evaluaciju i ekspertkinja za komunikaciju sa korisnicima.
 • Održan sastanak Jedinice za upravljanje projektom, mesečni sastanak projektnog tima, brojni radni sastanci sa predstavnicima MPNTR, oba zavoda, sa predstavnicima ponuđača za IT sistem i sastanak sa školskim upravama, radi usklađivanja aktivnosti.
projekat matura

Decembar 2021.

 • Održana prezentacija o državnoj maturi i drugom pilotiranju školskim upravama; precizirani zadaci i kanali komunikacije između srednjih škola i PDM, uz posredstvo školskih uprava
 • Ministarstvu prosvete predat revidiran akcioni plan za uvođenje DM, na osnovu dogovora iz radionica održanih u Vrdniku
 • Određeni konkretni datumi održavanja drugog pilotranja: 5-7. april i rezervni termin 8. april 2022. godine
 • Lista predloženih kandidata za 85 trenera poslata MPNTR-u i Delegaciji EU na odobrenje
 • Završen izbor kandidata za mesto eksperta/ekspertkinje za info-servis DM
 • Održani pripremni sastanci sa 550+ srednjih škola, u saradnji sa školskim upravama; učesnici zadovoljni obukom
 • Odlučeno da se primeri testova iz opšteobrazovnih predmeta iz prvog pilotiranja objave na sajtu državne mature
 • U Skupštini usvojen set prosvetnih zakona; izmenama i dopunama Zakon o srednjem obrazovanju usklađen sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, čime je zaokružena pravna osnova za uvođenje državne mature 2023/2024 godine
 • Održana javna tribina Nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja Srbije, uz učešće predstavnika MPNTR i PDM; posle prezentacija, roditelji postavljali pitanja i odmah dobijali precizne odgovore
 • Testovi za predmete za najvećim tiražom (Srpski, Matematika, a i Hemija) pripremljeni za štampu, koja počinje odmah posle Nove godine, kako bi svi testovi bili blagovremeno štampani za drugo pilotiranje
 • Održana dva sastanka Jedinice za sprovođenje projekta, sastanak projektnog tima uživo sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata Vojvodine i Pedagoškog zavoda Vojvodina, kao i više užih sastanaka projektnog tima
projekat matura

Novembar 2021.

 • Dopunjen i ažuriran Akcioni plan za uvođenje završnog ispita 2023. godine i opšte, stručne i umetničke mature 2024. godine; unete izmene regulative i druge novine
 • Pripremljen detaljan plan obuka u okviru priprema za drugo pilotiranje; odnosi se na obuke svih 550+ srednjih škola, zatim na obuke ocenjivača u školama, kao i kontrolnih ocenjivača, a sadrži deo o obukama srednjih stručnih škola za završni ispit
 • Održana radionica za novinare – neposredan radni susret sa nadležnima iz MPNTR i predstavnicima oba zavoda; razgovo snimljen i odložno u delovima emitovan na zvaničnoj stranici na Fejsbuku
 • Nastavljeni dogovori sa ZVKOV-om oko štampanja testova za drugo pilotiranje
 • Nastavljeni dogovori sa ponuđačem za IT sistem; usaglašen sadržaj prijavnog obrasca za kandidate i preduslovi za automatsko ocenjivanje odgovora na zadatke zatvorenog tipa, po predmetima; potrebno dovršiti šifrarnik za obrazovne profile i pripremiti kodove
 • Obrađeno preko 280 prijava kandidata za pozicije trenera; izabrano gotovo 100 potencijalnih trenera koji treba da prođu obuke
 • Održan je sastanak sa članicom Upravnog odbora Projekta državne mature na temu poboljšanja pristupačnosti sajta državne mature slabovidim osobama ili osobama sa invaliditetom
 • Obavljeni razgovori sa petoro kandidata za poziciju eksperta/ekspertkinje za info servis; četvoro od petoro je uradilo i dva pisana zadatka
 • Održano je više manjih sastanaka projektnog tima.
projekat matura

Oktobar 2021.

 • U Vrdniku održana druga – trodnevna – radionica razmene iskustava između institucija, za predstavnike Ministarstva, oba zavoda i Projekta; razmatrane teme komunikacije i integrisanja mature u prijemne procedure za visoko obrazovanje; kao i struktura IT sistema za sprovođenje maturskih ispita; preciziran kaledar predviđenih aktivnosti po mesecima i razmatrani praktični aspekti i uslovnosti daljih koraka
 • Izmenjen koncept drugog pilotiranja – u delu koncepta ocenjivanja – zbog ograničenja masovnih okupljanja, izazvanih pandemijom virusa kovid-19
 • Počeli dogovori sa ZVKOV-om oko štampanja testova za drugo pilotiranje
 • Razmotrena tehnička dokumentacija za IT sistem, koju je izradio ponuđač
 • Za drugo pilotiranje, pripremljene dve verzije prijavnog obrasca za učenike: verzija za štampu i verzija za prijavljivanje onlajn
 • Ažurirani i dopunjeni spiskovi prevodilaca i lektora za jezike nacionalnih manjina na kojima se obavlja nastava, radi prevođenja testova i drugih materijala za drugo pilotiranje
 • Određen rok do kog visokoobrazovne institucije moraju da integrišu državnu maturu u svoje upisne uslove: 31. avgust 2022. godine
 • Dizajneri dobili zadatak da pripreme prelom i dizajn testova za drugo pilotiranje
 • Određeni članovi i članice tima za izradu strategije komunikacije državne mature
 • Objavljen javni pozivi za 85 trenera, za Info-servis i za evaluatora ispita
 • Održan sastanak Jedinice za upravljanje projektom, sastanak projektnog tima i brojni sastanci sa predstavnicima MPNTR, oba zavoda, kao i sa predstavnicima ponuđača za IT sistem
projekat matura

Septembar 2021.

 • Pripremljena druga radionica razmene iskustava između institucija, za predstavnike Ministarstva, oba zavoda i Projekta
 • Posle javnog poziva za članstvo u radnim grupama za izradu opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta za tri predmeta, formirane radne grupe za  Psihologiju i Sociologiju, a radi se na finalizaciji i grupe za Filozofiju
 • Radne grupe za izradu ispitnih materijala privode kraju testove za drugo pilotiranje, i počele rad na priručnicima za polaganje maturskih ispita u sklopu četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja
 • Nastavljene praktične pripreme za drugo pilotiranje; svakodnevno održavani sastanci sa zavodima, Ministarstvom i rukovodstvom školskih uprava
 • Na Javni poziv za izradu IT sistema državne mature javio se jedan ponuđač, koji je ispunio uslove poziva; to je Komtrejd Sistem Integrejšn
 • Mešovit tim za izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) na temu osnaživanja ispitnog centra ZVKOV-a, dovršio predloge izmena nekoliko zakonskih odredbi; prešlo se na kalkulacije koliko će te izmene u praksi koštati u predstojećim godinama
 • Održan sastanak Upravnog odbora Projekta, dva sastanka Jedinice za sprovođenje projekta i više sastanaka projektnog tima
projekat matura

Avgust 2021.

 • U saradnji sa ZVKOV-om, MPNTR-om i projektom REdiS, u Beogradu održan dvodnevni seminar o ključnim konceptima i metodologijom izrade standarda postignuća, za radne grupe koje izrađuju nove standarde. Učestvovalo oko 150 ljudi.
 • Sproveden javni poziv za članstvo u radnim grupama za izradu opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta za još tri predmeta – Psihologiju, Sociologiju i Filozofiju
 • Radne grupe za izradu ispitnih materijala redovno radile tokom leta; u toku je finalizacija testova i predaja recenzentima svih materijala potrebnih za drugo pilotiranje
 • Pripremljeno za štampu 37 priručnika za srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju; finalne verzije prosleđene Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, radi objavljivanja priručnika
 • Počele praktične pripreme za drugo pilotiranje; dogovoreno štampanje sa ZVKOV-om za početak 2022. godine
 • Javni poziv za izradu IT sistema državne mature objavljen na portalu javnih nabavki, sa rokom do 27. septembra
 • Kao neposredan rezultat julske radionice u Vrdniku, formiran mešovit tim za izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV) u delu odredbi na temu osnaživanja ispitnog centra ZVKOV-a
 • Održan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta i više sastanaka projektnog tima
projekat matura

Jul 2021.

 • Stupile na snagu Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, uključujući i član 100 koji reguliše prohodnost na visoko obrazovanje
 • Radne grupe za izradu ispitnih materijala se redovno sastajale tokom letnjeg raspusta i pripremale drugu seriju zadataka za drugo pilotiranje
 • Prikupljeni komentari na završne nacrte svih priručnika za srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju; komentari prosleđeni dizajnerskom timu radi finalizacije priručnika
 • Jedna od tri logističke firme podnela ponudu za distribucije testova do punktova i nazad, u roku koji je bio naznačen u pozivu za ponude, i ispunila tražene uslove
 • Javni poziv za izradu IT sistema državne mature odobren za objavljivanje na portalu javnih nabavki
 • Dvodnevna radionica razmene iskustava između institucija, za predstavnike Ministarstva, oba zavoda i Projekta, održana u Vrdniku; dogovoreno da se za teme koje zbog nedostatka vremena nisu mogle biti detaljno obrađene organizuju slični susreti tokom jeseni
 • Održan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta i više sastanaka projektnog tima
projekat matura

Jun 2021.

 • Ministarstvo, zavodi i stručni tim PDM usaglasili izmene Pravilinika o maturi
 • Uspešno je završena obuka o bodovanju radnih grupa za izradu ispitnih materijala. Teče rad na izradi druge serije zadataka za drugo pilotiranje
 • Završeni nacrti svih priručnika za srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju; pre finalizacije slede završne ispravke nacrta
 • Održani sastanci na temu distribucije testova do punktova, sa predstavnicima tri logističke firme; dogovoren rok od mesec dana za dostavu ponuda
 • Pokrenuta procedura javnog poziva za izradu IT sistema državne mature
 • Revidirana studija izvodljivosti državne mature, sa analizom isplativosti troškova, koja uključuje i realne troškove ostvarene u prvom pilotiranju
 • Pripremljen upitnik na temu kriterijuma za upis na visokoškolsko obrazovanje i poslat Komisiji za praćenje priprema za sprovođenje državne mature na razmatranje
 • Pripremljena dvodnevna radionica razmene iskustava između institucija, za predstavnike Ministarstva, oba zavoda i Projekta
 • U Skupštini usvojene Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, uključujući i član 100 koji reguliše prohodnost na visoko obrazovanje
 • Održan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta i više sastanaka projektnog tima
projekat matura

Maj 2021.

 • Koncept drugog pilotiranja predstavljen nadležnima i prihvaćen na svim nivoima
 • Radne grupe za izradu ispitnih materijala redovno rade i pripremaju pitanja i zadatke i druge instrumente za drugo pilotiranje; posle 440 dana rada u uslovima pandemije, održan prvi sastanak licem u lice (Radna grupa za Biologiju)
 • Pripremljene obuke o bodovanju za radne grupe na osnovu potreba izraženih posle prvog pilotiranja
 • Na poziv prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića, u Beogradu održan skup najviših predstavnika domaćih fakulteta
 • Stručnjakinje projektne komponente za visoko školstvo obradile sve primljene predloge fakulteta o uslovima upisa na studijske programe za VŠU i završile sve analize predloženih modela
 • Predlog projektnih preporuka o usaglašavanju modela upisnih pravila fakulteta poslat Komisiji za praćenje priprema za sprovođenje državne mature na mišljenje
 • Narodna skupština usvojila Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju; uvođenje državne mature odloženo na školsku 2023/2024. godinu, a novi završni ispit za trogodišnje srednje stručne škole na školsku 2022/2023. godinu
 • Nastavljene pripreme za raspisivanje javne nabavke za IT sistem državne mature
 • Razmotreni podaci i usaglašeni stavovi nadležnih u Ministarstvu i u zavodima, odnosno razrešen najveći broj tzv. otvorenih pitanja (npr. trajanje pojedinačnog ispita, broj pitanja u testu, raspodela bodova po nivoima, uslovi za polaganje na manjinskim jezicima, pravo na polaganje testa iz predmeta koji nije pohađan i slično)
 • Pružena podrška zainteresovanim novinarima lista Danas i televizije Al Džazira
 • Održan sastanak Komisije za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem, dva sastanka JSP i više sastanaka projektnog tima
projekat matura

April 2021.

 • Rezultati prvog pilotiranja predstavljeni Savetu za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Finalni Izveštaj o rezultatima prvog pilotiranja postavljen na sajt DM; pilot-škole dobile link
 • Pojačano interesovanje medija za postignuća učenika na prvom pilotiranju; odgovarano na upite novinara
 • Održana četiri onlajn skupa sa 90 četvorogodišnjih pilot-škola, njihovim predstavnicima preneti detalji o rezultatima prvog pilotiranja i data tumačenja individualnih izveštaja za škole
 • Rezultati prvog pilotiranja predstavljeni Izvršnom odboru Zajednice elektrotehničkih srednjih škola Srbije
 • Radne grupe nastavile rad na završnoj trećini zadataka
 • Detaljan nacrt Koncepta drugog pilotiranja razmatran i usaglašen na nadležnima
 • Fakulteti pozvani da dostave svoje predloge modela vrednovanja rezultata državne mature kod biranja kandidata za studiranje; poslano preko 400 poziva i pojedinačno potvrđen prijem preko 200 podnesaka
 • Revidirana Komunikacijska strategija i prateći akcioni plan podneti nadležnima na usvajanje
 • Održan sastanak Upravnog odbora PDM, sastanak JSP i više sastanaka projektnog tima
 • Usvojen 4. periodični izveštaj o radu Projekta u periodu jul-decembar 2020. godine
projekat matura

Mart 2021.

 • Završen sveobuhvatan Izveštaj o rezultatima prvog pilotiranja
 • Pripremljen aneks Studije o izvodljivosti i isplatljivosti na osnovu troškova prvog pilotiranja
 • Radne grupe nastavile rad na završnoj trećini zadataka
 • Pripremljen nacrt pisma školama koje prati izveštaje o postignućima njihovih učenika
 • Rezultati prvog pilotiranja predstavljeni Nacionalnom prosvetnom savetu
 • Pripremljen detaljan nacrt Koncepta drugog pilotiranja
 • Pripremljena revizija Komunikacijske strategije i prateći akcioni plan
 • Održan sastanak Upravnog odbora PDM, sastanak JSP i više sastanaka projektnog tima
projekat matura

Februar 2021.

 • Završen koncept metodologije izrade novih standarda postignuća
 • Održana zajednička sednica JSP PDM i REdiS; usvojen nacrt koncepta metodologije
 • Otpočeo proces prelamanja i pripreme za štampu priručnika za potrebe obrazovnih profila u srednjim stručnim školama sa trogodišnjim trajanjem
 • Na sastancima radnih grupa za izradu ispitnih materijala završene analize zadataka na osnovu tehničkih izveštaja o rezultatima prvog pilotiranja
 • Održane i konsultacije radnih grupa za izradu ispitnih materijala sa ekspertima PDM o pojedinostima i specifičnostima predmetnih rezultata
 • Pripremljeni nacrti više scenarija za odlaganje državne mature i nacrt Akcionog plana za uvođenje završnog ispita 2023. godine i opšte, stručne i umetničke mature 2024. godine
 • Rezultati prvog pilotiranja predstavljeni na 6-časovnoj radionici za nastavnike na godišnjem Državnom seminaru Društva matematičara Srbije; 80 učesnika popunilo evaluacione obrasce. Na osnovu evaluacije, pripremljen detaljan izveštaj.
 • Održan sastanak Komisije za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem; usvojen nacrt Akcionog plana.
 • Održana dva sastanka Projektnog tima i više sastanaka sa nadležnim institucijama.
projekat matura

Januar 2021.

 • Prvi potpredsednik Vlade i Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić najavio mogućnost odlaganja uvođenja državne mature, u intervju koji je dao medijima
 • Komisija za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem formirana i održala dva sastanka; detaljno upoznata sa procesom i rezultatima prvog pilotiranja državne mature.
 • Održan sastanak predstavnika obrazovnih zavoda i projekta državne mature. Tim PDM predstavio rezultate prvog pilotiranja.
 • Održane (onlajn) obuke radnih grupa za izradu ispitnih materijala na temu analize rezultata prvog pilotiranja.
 • Održani interni sastanci radnih grupa, posvećeni reviziji zadataka na osnovu rezultata prvog pilotiranja
 • Urađeni detaljni predmetni izveštaji za 30 ispita prvog pilotiranja i prateći vodiči za tumačenje tih tehničkih izveštaja
 • Privedena kraju izrada (revizija, lektura i korektura) nacrta sadržaja 36 priručnika za potrebe obrazovnih profila u srednjim stručnim školama sa trogodišnjim trajanjem. Izabran tim dizajnera. Usvojen dizajn tipske naslovne strane za priručnike.
 • U čast Međunarodnog dana obrazovanja, 24. januara, DAI Human Dynamics, kompanija na čelu konzorcijuma koji sprovodi Projekat državne mature, istakla prvo pilotiranje državne mature kao primer razvojnih aktivnosti i podelila fotografije i podatke sa pilotiranja na svojim društvenim profilima na Fejsbuku, Linktinu i Tviteru

Naših 10 najvažnijih postignuća u 2020. godini

Krajem 2020. godine, interno smo izabrali deset najvažnijih aktivnosti koje smo uspešno završili. Evo ih ovde, poređanih po broju glasova koje smo im dodelili:

1. Polaganje ispita u okviru prvog pilotiranja uspešno održano, uprkos pandemiji

2. Objavljen vebsajt državne mature (https://matura.edu.rs/)

3. Održane obuke za 100 pilot-škola (onlajn)

4. Održana radionica razmene međunarodnih iskustava na temu državne mature

Ovde možete preuzeti detaljan izveštaj sa skupa, a na našoj stranici na Fejsbuku pogledajte video snimke izlaganja govornika, kao i dve panel diskusije sa našim gostima, na teme metodologije državne mature, odnosno upisa na visoko školstvo.

5. Završene obuke za sve visokoškolske ustanove

6. Ministarstvu predati finalni nacrti podzakonskih akata: Stručno uputstvo za sprovođenje opšte, umetničke i stručne mature i Stručno uputstvo za sprovođenje završnog ispita sa prilozima

7. Završena analiza rezultata prvog pilotiranja i predstavljena MPNTR i rukovodstvima ZVKOV i ZUOV

8. Eksterno ocenjivanje 12000 testova završeno u roku, uprkos pandemiji

9. Završena sveobuhvatna analiza upisnih praksi visokoobrazovnih ustanova

10. Završen koncept buduće nacionalne ispitne ustanove, sa dva moguća modela

* * *

Hronološki (gledano unazad), evo kada smo obavili ove (i mnoge druge) aktivnosti, po mesecima:

Decembar 2020.

Završene obuke za sve visokoškolske ustanove

Završena analiza rezultata prvog pilotiranja

 

Novembar 2020.

Eksterno ocenjivanje 12000 testova takođe završeno u roku

Svi podaci sa prvog pilotiranja uneti u baze podataka

 

Oktobar 2020.

Pripremljeno 15.000 štampanih testova i upitnika i 5 elektronskih upitnika; štampani materijali dostavljeni pilot školama u predviđenom roku

Polaganje ispita u okviru prvog pilotiranja uspešno održano, uprkos pandemiji

 

Septembar 2020.

Održane obuke za 100 pilot-škola

Promotivni materijali za prvo pilotiranje državne mature prvi put urađeni i na jezicima nacionalnih manjina (dve manjine obuhvaćene uzorkom)

 

Avgust 2020.

Ministarstvu predati završni nacrti podzakonskih akata: Stručno uputstvo za sprovođenje opšte, umetničke i stručne mature i Stručno uputstvo za sprovođenje završnog ispita sa prilozima

Pokrenuta stranica državne mature na Linktinu

Završen periodični (šestomesečni izveštaj) br. 3

 

Jul 2020.

Usvojen redizajn vizuelnog identiteta državne mature, prilagođen društvenim medijima

Uvodni materijal za obuke sa visokoškolskim ustanovama objavljen i podeljen fakultetima

Jun 2020.


Završen koncept buduće nacionalne ispitne ustanove, sa dva moguća modela

 

Maj 2020.

Završena sveobuhvatna analiza upisnih praksi visokoobrazovnih ustanova

Pripremljeni predlozi vizuelnog identiteta državne mature

projekat matura

April 2020.

 • Pripremljeni nacrti Uputstva za završni ispit i Uputstva za maturu, sa prilozima; spremni za finalizaciju u saradnji sa MPNTR
 • Stručno uputstvo za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, sa prilogom (uputstvima za različite učesnike – maturske komisije, razredne starešine, stručne saradnike, dežurne nastavnike itd.), spremno za usvajanje od strane MPNTR
 • U saradnji sa ZVKOV, započeto zajedničko koncipiranje priprema revizije standarda
 • Razrađeni detaljni scenariji programa obuke za različite zainteresovane grupe; izrađen i nacrt opšteg modula obuke o komunikaciji
 • Pripremljeno uputstvo za bezbedno komuniciranje i arhiviranje ispitnih zadataka i testova
 • Počeo rad na recenziji ispitnih zadataka
 • Izvršena selekcija kandidata za recenzente za opštu maturu i umetničku, kao i za stručnu maturu
 • Počela izrada Metodologije stručnih testova u jednom području rada
 • Pripremljen nacrt Okvira CPD programa (razvoja kapaciteta institucija)
 • Završen nacrt Programa obuke za fakultete
 • Nastavljen rad na Priručniku o državnoj maturi za ustanove visokog obrazovanja
 • Završen nacrt Smernica za objavljivanje na društvenim medijima
 • Intenzivirano objavljivanje na Fejsbuk stranici
 • Nastavljen proces redizajna vizuelnog identiteta, prilagođen novim pravilima EU
 • Vebsajt ažuriran u skladu sa odlaganjima izazvanim vanrednim stanjem zbog pandemije kovida
 • Angažovano troje novih eksperata: za završne ispite, za evaluaciju i monitoring, i za organizacioni razvoj
 • Pripremljena i podneta MPNTR otvorena pitanja na temu  sprovođenja planova u izmenjenim okolnostima
 • Počeo rad na predlogu produžetka projekta, sa dopunskim aktivnostima za kojima se u prvih 15 meseci sprovođenja pokazala potreba
 • Održan (onlajn) sastanak Jedinice za sprovođenje projekta, tri sastanka tima za tehničku pomoć, i više sastanaka sa stručnjacima zavoda i MPNTR
projekat matura

Mart 2020.

 • Revidiran nacrt Uputstva za završni ispit i nacrt Uputstva za opštu, umetničku i stručnu maturu
 • Pripreman nacrt Uputstva za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom sa predlogom obrasca za škole
 • Pripremljeni okvirni scenariji programa obuke za različite ciljne grupe i planovi za organizaciju radionica radnih grupa
 • Održan sastanak tima glavnih trenera i pripremljeni materijali za obuku, kao i kalendar obuka
 • Obrađena konkursna dokumentacija za grupu od 84 trenera
 • Odabrani zadaci za pilotiranje završnog ispita i državne mature
 • Izvršena preliminarna selekcija kandidata za recenzente ispitnih testova
 • Održan sastanak sa Pomoćnikom ministra za IT i digitalizaciju
 • Specifikacija za informacioni sistem državne mature revidirana u skladu sa aktuelnim mogućnostima i revidiranim uputstvima za sprovođenje državne mature i završnog ispita
 • Tim za tehničku pomoć posetio FON i razmotrio IT sistem za pripremu i praćenje sprovođenja završnog ispita u osnovnom obrazovanju
 • Urađena komparativna tabela sistema državne mature u 5 evropskih zemalja (Hrvatska, Slovenija, Češka, Poljska i Estonija)
 • Pripremljen i razaslat izveštaj sa radionice razmene međunarodnih iskustava, održane 27. februara 2020.
 • Podnet Drugi periodični izveštaj o napretku projekta
 • Održan sastanak Upravnog odbora projekta, dva klasična sastanka tima za tehničku pomoć i svakodnevni sastanci tima za planiranje pilotiranja – do pred proglašenje vanrednog stanja
 • Potom se prelazi na sastanke onlajn i upravljanje projektom prilagođeno uslovima vanrednog stanja zbog pandemije kovida 19
projekat matura

Februar 2020.

 • Projektna kancelarija u Beogradu premeštena iz Fabrisove 10 u Zahumsku 14
 • Radionica razmene međunarodnih iskustava uspešno održana
 • Sprovedena obuka glavnih trenera i urađena evaluacija celokupne grupe trenera
 • Završni tekst smernica za pilotiranje završen u dogovoru sa MPNTR
 • Radne grupe za izradu ispitnih zadataka nastavile s radom
 • Profesori fakulteta odgovorili na zahtev za imenovanje recenzenata sa 180 prijava
 • Tumačenje Člana 100 Zakona o visokom obrazovanju pristiglo; i dalje ima nejasnoća
 • Pušten u rad sajt državne mature
 • Objavljen javni poziv za tri nova eksperta
 • Održana dva sastanka tima za tehničku pomoć i jedan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta
 • Diskutovalo se o otvorenim pitanjima vezanim za pilotiranje državne mature sa ministrom Šarčevićem
projekat matura

Januar 2020.

 • Postignut dogovor sa MPNTR i DEU oko predloga dnevnog reda radionice za razmenu međunarodnih iskustava i predloga plana studijskog putovanja
 • Završena evaluacija obuka radnih grupa za izradu ispitnih zadataka
 • Revidiran koncept izrade standarda postignuća
 • Radne grupe za izradu ispitnih zadataka nastavile s radom
 • Završene analiza i specifikacije za informacioni sistem državne mature
 • Održani sastanci sa Nacionalnim telom za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) i Sektorom za visoko obrazovanje MPNTR
 • Zatraženo tehničko odobrenje vebsajta državne mature
 • Održan jedan sastanak TTP i jedan sastanak JSP
projekat matura

Decembar 2019.

 • Planovi za Radionicu razmene međunarodnih iskustava i studijsku posetu razmotreni sa MPNTR i DEU
 • Organizovano 9 jednodnevnih obuka radnih grupa za izradu ispitnih zadataka
 • Radne grupe nastavile s radom; grupe za stručne profile pretrpele izvesne izmene zbog zastarevanja nekih profila
 • pripremljen gantogram za prvo pilotiranje
 • Završena funkcionalna analiza ZVKOV i ZUOV
 • Sa MPNTR i EUD, održana radionica o analizi potreba i mogućnosti i specifikacijama za informacioni sistem državne mature
 • Pripremljene specifikacije za informacioni sistem državne mature
 • Završeni sastanci fokus grupa na univerzitetima i obrađeni rezultati
 • Završena analiza prakse upisa na visokoškolske ustanove
 • Komentari MPNTR o vebsajtu državne mature primljeni i primenjeni
 • Održana dva sastanka TTP, jedan sastanak rukovodstva projekta i jedan sastanak JSP
projekat matura

Novembar 2019.

 • Isplanirana radionica sa kolegama iz inostranstva, kao i studijska poseta
 • Studija izvodljivosti i Analiza isplativosti razmatrane na radionici sa MPNTR
 • Revidiran Pravilnik o programu opšte i umetničke mature
 • Napravljen nacrt stručnog uputstva za učenike sa posebnim potrebama i razmotren u okviru tima
 • Odabrani treneri za izradu ispitnih zadataka, kao i vodeći treneri
 • Radne grupe za ispitne zadatke nastavile s radom; grupe za stručne predmete za određene profile doživele promene
 • Ažuriran koncept pilotiranja i dodat proračun troškova
 • Nastavljena funkcionalna analiza ZVKOV i ZUOV
 • Isplanirana radionica o analizi i specifikacijama informacionog sistema državne mature
 • Održane fokus grupe na univerzitetima; rezultati obrađeni
 • Dobijeni i razmatrani komentari DEU o sajtu državne mature
 • Održana dva sastanka TTP i jedan sastanak JSP
 • Opšti plan rada – raspored aktivnosti revidiran zbog novog vremenskog okvira projekta
projekat matura

Oktobar 2019.

 • Integrisani nacrt studije izvodljivosti i analize isplativosti revidiran i preveden
 • Javni poziv za odabir trenera evaluiran; spisak trenera revidiran
 • Radne grupe nastavile s radom; grupe za stručne predmete podložne promenama, s obzirom na zastarevanje nekih stručnih profila
 • Uspostavljene radne grupe za standarde postignuća
 • Zaustavljene pripreme pilotiranja završnog ispita u trogodišnjim stručnim programima
 • Završena desk analiza procedure upisa na fakultete
 • Održane konsultacije sa univerzitetima i jedan sastanak fokus grupe
 • Završen vebsajt državne mature i poslat MPNTR i DEU na komentare
 • Održana tri sastanka TTP i jedan sastanak JSP.
projekat matura

Septembar 2019.

 • Tim za tehničku pomoć (TTP) pripremio uputstva za održavanje završnih ispita u srednjim stručnim školama
 • Završene i integrisane studija izvodljivosti i analiza isplativosti
 • Sprovedena evaluacija javnog poziva za odabir trenera i napravljena lista trenera
 • Nastavljena obuka radnih grupa za opšte i umetničke predmete
 • Raspisan javni poziv za uspostavljanje radnih grupa za standarde postignuća
 • Održane radionice za radne grupe za izradu završnih ispita u srednjem stručnom obrazovanju
 • Nastavljene pripreme za pilotiranje završnih ispita u trogodišnjim stručnim profilima
 • Završena analiza procedura upisa na fakultete
 • Pripremljen alternativni plan za konsultacije sa fakultetima
 • Članak o državnoj maturi pripremljen za Prosvetni pregled
 • Završen sajt projekta
 • Održan drugi sastanak Upravnog odbora projekta (UOP)
 • Održana tri sastanka TTP i jedan sastanak Jedinice za sprovođenje projekta (JSP)
projekat matura

Avgust 2019.

 • Počela dvodnevna obuka radnih grupa za opšte i umetničke predmete; nastavlja se i u septembru
 • Održani sastanci radnih grupa za izradu završnih ispita u stručnom obrazovanju
 • Osmišljen koncept funkcionalne analize ZVKOV i ZUOV
 • Nastavljena analiza procedura upisa na fakultete
 • Završen i podnet MPNTR koncept Visokog saveta (operativne grupe) za saradnju MPNTR i akademske zajednice
 • Pripremljen materijal za pet članaka o državnoj maturi za specijalni dodatak lista Danas o obrazovanju, koji izlazi 2. septembra 2019. godine
 • Završen, preveden i predat MPNTR Prvi periodični izveštaj o napretku
 • Održan sastanak predstavnika ZUOV, ZVKOV i projektnog tima o pitanjima vezanim za međusobnu saradnju
 • Održana dva sastanka tima za tehničku pomoć i jedan sastanak Jedinice za sporovođenje projekta
projekat matura

Jul 2019.

 • U okviru analize potreba, održani intervjui sa Privrednom komorom Srbije i jednim roditeljem i urađena evaluacija rezultata upitnika za analizu potreba za radne grupe
 • Pripremljen opis posla za odabir trenera
 • Organizovana i evaluirana dvodnevna obuka radnih grupa za izradu završnih ispita u srednjem stručnom obrazovanju
 • Obuka članova radnih grupa za opšte obrazovne i umetničke predmete isplanirana za period avgust-septembar
 • Napravljen plan rada za radne grupe koje se bave izradom ispitnih zadataka
 • Napravljen koncept za analizu procedura upisa na fakultete
 • Pripremljen koncept za operativnu grupu Ministarstva i univerziteta
 • Završena prva verzija prvog Periodičnog izveštaja o napretku i predata Delegaciji EU
 • Održana tri sastanka tima za tehničku pomoć i jedan sastanak Jedinice za sporovođenje projekta
projekat matura

Jun 2019.

 • Pravilnik o sprovođenju državne mature koji je, na zahtev MPNTR, sačinio Tim za tehničku pomoć (TTP), razmatran na 3. sastanku Komisije za praćenje aktivnosti na uvođenju državne mature, 3. juna, kao i na još jednom sastanku sa predstavnicima MPNTR, 26. juna 2019.
 • U okviru analize potreba, završena evaluacija rezultata upitnika za škole; organizovane fokus grupe za roditelje (8. jun), učenike (21. jun) i savete nacionalnih manjina (21. jun)
 • Na osnovu dva javna poziva organizovana u maju, odabrani članovi 52 radne grupe za izradu zadataka
 • Spremljene obuke za članove radnih grupa za izradu zadataka; planirane za prvu polovinu jula
 • Brošure o državnoj maturi za učenike i za nastavnike pripremljene, odštampane i podeljene svim srednjim školama
 • Predložen koncept informativnog centra državne mature
 • Izrada internet portala državne mature poverena odabranom izvođaču; izabran domen www.matura.edu.rs i postavljen privremeni sajt
 • Odabrano šestoro novih eksperata
 • Održavani redovni nedeljni sastanci tima; održana dva sastanka Jedinice za sprovođenje projekta (JSP), 10. juna i 21. juna 2019. godine.
projekat matura

Maj 2019.

 • Završen i predat Ministarstvu Pregled institucionalnog i strateškog okvira, koji se odnosi na proceduru završnih ispita u Srbiji
 • Na zahtev i u saradnji sa MPNTR, Tim za tehničku pomoć razvio Pravilnik o sprovođenju državne mature
 • Napravljen Okvir za analizu potreba ciljnih grupa; pripremljeni i upitnici za škole i za fokus grupe roditelja, koji su deo analize
 • Organizovana dva javna poziva za odabir članova radnih grupa koje će sastavljati ispitne zadatke i testove, podržana pismima ministra poslatim svim srednjim školama, strukovnim akademijama i fakultetima
 • Završen nacrt Priručnika za radne grupe (okvir upravljanja) i Etički kodeks
 • Završen nacrt komunikacione strategije i akcionog plana
 • Održani sastanci ključnih eksperata sa predstavnicima Univerziteta u Nišu i predstavnicima tamošnjih srednjih škola, 8. maja
 • Održani sastanci ključnih eksperata sa predstavnicima Univerziteta u Novom Pazaru i tamošnjim srednjim školama, 7. maja
 • Pokrenuto angažovanje još šestoro novih eksperata
 • Održavani redovni nedeljni sastanci tima i dva sastanka Jedinice za sprovođenje projekta (JSP), 14. i 31. maja 2019. godine
projekat matura

April 2019.

 • Održan sastanak na visokom nivou u MPNTR, o partnerstvu između MPNTR i univerziteta, 24. aprila
 • Urađena evaluacija Uvodne konferencije projekta održane 29. marta, podeljen detaljan izveštaj sa ovog događaja, a načinjena je i mapa puta za rešavanje otvorenih pitanja
 • Održan sastanak na visokom nivou u MPNTR, o pravilima za pilotiranje mature, 19. aprila
 • Postignut dogovor o saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije, 18. aprila
 • Održani sastanci ključnih eksperata predsednikom Konferencije akademija strukovnih studija Srbije, 16. aprila i predstavnicima Univerziteta u Kragujevcu i predstavnicima tamošnjih srednjih škola, 18. aprila
 • Ciljevi komunikacijske strategije državne mature i nacrt dijagrama interne komunikacije predstavljeni Jedinici za sprovođenje projekta
 • Predlozi dva javna poziva za odabir članova radnih grupa koje će raditi na ispitnim zadacima i testovima su sačinjeni, poslati u MPNTR i potom odobreni
 • Na zahtev MPNTR, Tim za tehničku pomoć pokrenuo izradu Pravilnika o sprovođenju državne mature
 • Predstavnici projekta posetili probni završni ispit („malu maturu„) u OŠ „Mihailo Petrović Alas“, 13. aprila
 • Sedmoro novih eksperata se pridružilo projektnom timu
 • Održana dva sastanka JSP, 12. i 23. aprila
projekat matura

Mart 2019.

 • Ministarstvo uspostavilo Upravni odbor projekta, čija je uloga da nadzire i strateški usmerava aktivnosti Projekta. Na prvom sastanku UOP, održanom 7. marta 2019. godine, razmatran i usvojen Početni izveštaj Projekta, koji je kasnije odobrila i Delegacija EU.
 • Ključni eksperti Projekta održali sastanke sa akterima iz Vojvodine, u Novom Sadu, 21. marta
 • Dve ekspertkinje za komunikaciju i medije pridružile se projektnom timu,  polovinom meseca
 • Usvojen kratak naziv projekta: Projekat državne mature
 • Uvodnoj konferenciji prisustvovalo 130 učesnika i 10 predstavnika medija, 29. marta, u hotelu Metropol Palas u Beogradu
projekat matura

Februar 2019.

 • Na drugom sastanku Komisije za praćenje aktivnosti na uvođenju državne mature, 28. februara 2019. godine, Tim za tehničku pomoć predstavio Projekat, odnosno Projektni zadatak
 • Raspisan konkurs za stručnjake za komunikaciju i medije
projekat matura

Januar 2019.

 • Uspostavljena Jedinica za sprovođenje projekta, koju čine:
  • predstavnici Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja
  • Zavoda za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
  • Delegacije Evropske unije
  • realizatora projekta državne mature, Hulla & Co Human Dynamics
  • i samog Projekta.
 • Početkom januara, formiran Tim za tehničku pomoć, koji treba da podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u realizaciji državne mature.
 • Vlada Srbije uspostavila Komisiju za praćenje aktivnosti na uvođenju državne mature. Prvi sastanak održan 24. januara 2019. godine.